มัธยมศึกษาปีที่ 1

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.1

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.1

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.1

รหัสหนังสือ : 1412318100

จำนวน : 200 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาภายในเล่มนี้ประกอบด้วย

- สรุปเนื้อหาสำคัญ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1

- ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเปนระบบ

- แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พร้อมเฉลยละเอียด สามารถใช้ประเมินผลได้ด้วยตนเอง

- ดัชนีท้ายเล่มช่วยในการสืบค้นข้อมูล เป็นการเพิ่มทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้

- เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนเเละตัวเลข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบจำนวนเต็ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เลยยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การประยุกต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เศษส่วนและทศนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การประมาณค่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 คู่นดับและกราฟ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 พหุนาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 บทประยุกต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ