มัธยมศึกษาปีที่ 2

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.2

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.2

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.2

รหัสหนังสือ : 1422318100

จำนวน : 192 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ New สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม.2 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินผลตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียดท้ายเล่มเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ

อัตราส่วน

อัตราส่วนที่เท่ากัน

การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้ผลคูณไขว้

อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน

สัดส่วน

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน

ร้อยละ

ดอกเบี้ยและภาษี

ภาษีเงินได้

การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เลขยกกำลัง

สมบัติของเลขยกกำลัง

การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

การนำสมบัติของเลขยกกำลังมาใช้ในการแก้สมการ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

เอกนาม

พหุนาม

- การบวกและการลบพหุนาม

- การคูณพหุนาม

- การหารพหุนาม

เศษส่วนของพหุนาม

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวัด

หน่วยวัดความยาว

การเปลี่ยนหน่วยวัดพื้นที่

การหาพื้นที่

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด

การวัดปริมาตรและน้ำหนัก

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดปริมาตรและน้ำหนัก

การวัดเวลา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แผนภูมิรูปวงกลม

การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความเท่ากันทุกประการ

ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

นิยามเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแปลงทางเรขาคณิต

การเลื่อนขนาน

การสะท้อน

การหมุน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

การนำไปใช้

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 8

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 9

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

จำนวนตรรกยะ

จำนวนอตรรกยะ

รากที่สอง

- การหารากที่สอง

รากที่สาม

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การแปรผัน

การแปรผันตรง

การแปรผกผัน

การแปรผันแบบต่อเนื่อง

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 11

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การนำไปใช้

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 12

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

คำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 13

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เส้นขนาน

เส้นขนานและมุมภายใน

เส้นขนานและมุมแย้ง

เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน

เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 14

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

เฉลย

ดัชนี