มัธยมศึกษาปีที่ 3

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.3

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.3

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ม.3

รหัสหนังสือ : 1432322100

จำนวน : 196 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาภายในเล่มนี้ประกอบด้วย - สรุปเนื้อหาสำคัญ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.3 - ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ - แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พร้อมเฉลยละเอียด สามารถใช้ประเมินผลได้ด้วยตนเอง - ดัชนีท้ายเล่มช่วยในการสืบค้นข้อมูล เป็นการเพิ่มท้กษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ - เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบทุกสนาม และ 0-NET ตลอดจนเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

บทที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร

บทที่ 2 รากที่สอง

บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 4 สมการกำลังสอง

บทที่ 5 ความคล้าย

บทที่ 6 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

บทที่ 7 พาราโบลา

บทที่ 8 อสมการ

บทที่ 9 ระบบสมการ

บทที่ 10 การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม

บทที่ 11 สถิติ

บทที่ 12 ความน่าจะเป็น

บทที่ 13 เศษส่วนของพหุนาม

บทที่ 14 การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

บทที่ 15 พื้นที่ผิวและปริมาตร