มัธยมศึกษาปีที่ 4

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

รหัสหนังสือ : 1522314100

จำนวน : 244 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

- สรุปเนื้อหาสำคัญ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.4

- ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

- แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พร้อมเฉลยละเอียด สามารถใช้ประเมินผลได้ด้วยตนเอง

- ดัชนีท้ายเล่มช่วยในการสืบค้นข้อมูล เป็นการเพิ่มทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความ รู้

- เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบ และ 0-NETตลอดจนเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

บทที่ 1 เซตและตรรกศาสตร์เบื้องตน

บทที่ 2 การให้เหตุผลและจำนวนจริง

บทที่ 3 เลขยกกำลังและระบบจำนวนจริง

บทที่ 4 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

บทที่ 5 ฟังก์ชัน

บทที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์ (เส้นตรง)

บทที่ 7 ภาคตัดกรวย

บทที่ 8 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์และอัตราส่วนตรีโกณมิติ