มัธยมศึกษาปีที่ 6

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม  ม.6

รหัสหนังสือ : 1542312100

จำนวน : 248 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย

- สรุปเนื้อหาสำคัญ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.6 - ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ - แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พร้อมเฉลยละเอียด สามารถใช้ประเมินผลได้ด้วยตนเอง - ดัชนีท้ายเล่มช่วยในการสืบค้นข้อมูล เป็นการเพิ่มทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความ รู้ - เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบ และ 0-NETตลอดจนเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1������������� สถิติ

สถิติ

-������������������� ข้อมูลและสารสนเทศ

-������������������� การวัดค่ากลางของข้อมูล

-������������������� การวัดตำแหน่งของข้อมูล

-������������������� การวัดการกระจายของข้อมูล

-������������������� ค่ามาตรฐาน

-������������������� การแจกแจงปกติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2������������� ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลและลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

-������������������� ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร

-������������������� แผนภาพการกระจาย

-������������������� การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยสุด

-������������������� ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลในรูปอนุกรมเวลา

ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

-������������������� ลำดับอนันต์

-������������������� ลำดับเรขาคณิต

-������������������� ลำดับฮาร์โมนิก

-������������������� ลิมิตของลำดับ

-������������������� อนุกรมอนันต์

-������������������� อนุกรมเลขคณิต

-������������������� อนุกรมเรขาคณิต

-������������������� �

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3������������� แคลคูลัสเบื้องต้น

แคลคูลัสเบื้องต้น

-������������������� ลิมิต

-������������������� ความต่อเนื่อง

-������������������� อนุพันธ์

-������������������� ค่าสูงสุดและต่ำสุด

-������������������� ปฏิยานุพันธ์

-������������������� ปริพันธ์จำกัดเซต

-������������������� การหาพื้นที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4������������� แคลคูลัสเบื้องต้นและกำหนดการเชิงเส้น

-������������������� แคลคูลัสเบื้องต้น (ตอนที่ 2)

-������������������� กำหนดการเชิงเส้น

แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทบทวนคณิตศาสตร์ ม.4

แบบฝึกหัดทบทวนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5

แบบฝึกหัดทบทวนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5

แบบฝึกหัดทบทวนคณิตศาสตร์ ม.6

เก็งข้อสอบ O-NET ชุดที่ 1

เก็งข้อสอบ O-NET ชุดที่ 2