มัธยมศึกษาปีที่ 6

ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

รหัสหนังสือ : 1542311100

จำนวน : 280 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

-������������������� ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6 เข้าใจง่าย ตรงประเด็น

-������������������� จุใจกับแบบทดสอบพร้อมเฉลย ผู้ใช้สามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง

-������������������� เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค และเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามสอบ O-NET

:: สารบัญ

บทที่ 1��� สถิติ

-������������������� การวัดค่ากลางของข้อมูล

-������������������� การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

-������������������� การวัดการกระจายของข้อมูล

-������������������� ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และการกระจายของข้อมูล

-������������������� ค่ามาตรฐาน

-������������������� การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ

บทที่ 2��� ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

-������������������� ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในอนุกรมเวลา

บทที่ 3��� ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

-������������������� ลำดับอนันต์ของจำนวนจริง

-������������������� ลิมิตของลำดับอนันต์

บทที่ 4��� แคลคูลัสเบื้องต้น

-������������������� ลิมิตของฟังก์ชัน

-������������������� ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

-������������������� อัตราการเปลี่ยนแปลง

-������������������� ความชันของเส้นโค้ง

-������������������� อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

-������������������� อนุพันธ์อันดับสอง

-������������������� การประยุกต์ของอนุพันธ์

บทที่ 5��� แคลคูลัสเบื้องต้น (ตอนที่ 2)

-������������������� ปฏิยานุพันธ์

-������������������� ปริพันธ์ไม่จำกัดเซต

-������������������� ปริพันธ์จำกัดเซต

-������������������� การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบฝึกหัดทบทวนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

แบบฝึกหัดทบทวนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4

แบบฝึกหัดทบทวนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5

แบบฝึกหัดทบทวนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5

แบบฝึกหัดทบทวนคณิตศาสตร์ ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ O-NET ชุดที่ 2

เฉลย