มัธยมศึกษาปีที่ 1

Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.1

Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.1

Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.1

รหัสหนังสือ : 1412210100

จำนวน : 140 หน้า

ผู้แต่ง :ชูชาติ เที่ยงธรรม

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินผลตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบ พร้อมเฉลยละเอียดท้ายเล่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

บทที่ 1 เซลล์ โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์

บทที่ 2 ชีวิตพืช

บทที่ 3 สารและการจำแนก

บทที่ 4 สารละลาย

บทที่ 5 สารละลายกรด-เบส

บทที่ 6 แรงและการเคลื่อนที่

บทที่ 7 พลังงาน

บทที่ 8 บรรยากาศ