มัธยมศึกษาปีที่ 2

Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.2

Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.2

Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.2

รหัสหนังสือ : 1422209100

จำนวน : 208 หน้า

ผู้แต่ง :สกลศักดิ์ มหาพรหม

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินผลตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบ พร้อมเฉลยละเอียดท้ายเล่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารกับการดำรงชีวิต

อาหารและความสำคัญที่มีต่อร่างกาย

- สารอาหารประเภทให้พลังงาน

- สารอาหารประเภทที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

- การรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน

- สิ่งปนเปื้อนในอาหาร

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กลไกของสิ่งมีชีวิต

ระบบย่อยอาหาร

- ประเภทของการย่อยอาหาร

- ทางเดินอาหารในร่างกายมนุษย์

ระบบหมุนเวียนเลือด

- โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนเลือด

-การหมุนเวียนเลือด

ระบบหายใจ

-ระบบทางเดินหาบใจของมนุษย์

ระบบการขับถ่าย

- การกำจัดของเสียทางไต

- การกำจัดของเสียผ่านทางผิวหนัง

- การขับถ่ายของเสียทางลำไส้ใหญ่

- การกำจัดของเสียทางปอด

ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน

- การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบประสาท

- เซลล์ประสาท

- สมอง

- ไขสันหลัง

- ระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

ระบบสืบพันธุ์

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

เซลล์สืบพันธุ์

การใช้เทคโนโลยีการผสมเทียม

ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ

- ระบบโครงกระดูก

- ระบบกล้ามเนื้อ

ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกาย

การเจริญเติบโตของสัตว์

ระบบสืบพันธุ์ในสัตว์

พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสองต่อสิ่งเร้า

การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการเพิ่มผลผลิตของสัตว์ โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

- การผสมเทียม

- การถ่ายฝากตัวอ่อน

- พันธุวิศวกรรม

- การโคลน

สารเสพติด

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 2

หน่วยการเรียนรู้ 3 สารและการเปลี่ยนแปลง

ธาตุและสารประกอบ

ธาตุกัมมันตรังสี

- อนุภาคมูลฐานของอะตอม

- ประโยชน์ของธาตุ

- สารประกอบ

- ประโยชน์ของสารประกอบ

อะตอมและโมเลกุล

สถานะของสาร

- การเปลี่ยนแปลงของสาร

- พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

อัตราการเกิดปฏิกิริยา

- ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

การแยกสาร

- การสกัดด้วยตัวทำละลาย

- การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 3

หน่วยการเรียนรู้ 4 แรงและแรงลัพธ์

ปริมาณเวกเตอร์กับปริมาณสเกลาร์

- สัญลักษณ์แทนปริมาณเวกเตอร์

แรงและแรงลัพธ์

- ประเภทของแรงลัพธ์

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 4

หน่วยการเรียนรู้ 5 แสงและการมองเห็น

แสง

- การสะท้อนของแสง

- การหักเหของแสง

- ดรรชนีหักเห

ภาพ

- การเกิดภาพจากระจกเงาระนาบ

- เลนส์

ทัศนอุปกรณ์

- แว่นขยาย

- กล้องจุลทรรศน์

- กล้องโทรทรรศน์

- เลเซอร์

ความสว่างและการมองเห็น

ตาและการมองเห็น

- การมองเห็นและนัยน์ตา

แสงสีและการมองเห็นสีของวัตถุ

- การมองเห็นสี

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 5

หน่วยการเรียนรู้ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง

ทฤษฎีการกำเนิดระบบสุริยะ

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

ดิน

- ส่วนประกอบของดิน

- การกำเนิดดิน

- สมบัติบางประการและการปรับปรุงคุณภาพขิงดิน

การอนุรักษ์และการพัฒนาที่ดิน

หิน

- หินอัคนี

- หินตะกอน

- หินแปร

- วัฏจักรของหิน

แร่

- ลักษณะทางกายภาพของแร่

- สมบัติทางเคมี

- แร่โลหะ

- แร่อโลหะ

- แร่เชื้อเพลิง

- แร่กัมมันตรังสี

- ชนิดและประโยชน์ของแร่

- แหล่งแร่ในประเทศไทย

น้ำและวัฏจักรของน้ำ

- แหล่งน้ำ

- วัฏจักรของน้ำ

น้ำบนดิน

- การเกิดแหล่งน้ำบนดิน

น้ำใต้ดิน

แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

การกระทำของน้ำและประโยชน์ของน้ำ

- การกระทำของน้ำ

- ประโยชน์ของน้ำ

- ปัญหาแหล่งน้ำในประเทศไทย

โครงสร้างและส่วนประกอบของโลก

แบบฝึกหัดหน่วยกานเรียน