มัธยมศึกษาปีที่ 3

Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.3

Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.3

Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.3

รหัสหนังสือ : 1432209100

จำนวน : 200 หน้า

ผู้แต่ง :เพชรรัตตา เทพพิทักษ์

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ New สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ม.3 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินผลตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียดท้ายเล่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ระบบนิเวศ

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน

การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

- ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

- ทรัพยากรธรรมชาติ

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

วัฏจักรของสาร

- วัฏจักรน้ำ

- วัฏจักรคาร์บอน

การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพ

- ความหลากหลายทางพันธุกรรม

คนกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช

ลักษณะและรูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิต

องค์ประกอบและหน้าที่ขององค์ประกอบของเซลล์

การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช

การแพร่และการออสโมซิส

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช

- โครงสร้างของดอก

การถ่ายเรณู

- การปฏิสนธิของพืชดอก

- การขยายพันธุ์พืช

การตอบสนองของพืช

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารกับการดำรงชีวิต

อาหารและสารอาหาร

ความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อร่างกาย

ความต้องการพลังงานของร่างกาย

วัตถุเจือปนในอาหาร

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบร่างกายของสัตว์และมนุษย์

ระบบย่อยอาหาร

- ส่วนประกอบของทางเดินอาหาร

- ระบบย่อยอาหารในสัตว์ชนิดต่างๆ

ระบบหมุนเวียนเลือด

- ส่วนประกอบของระบบหมุนเวียนเลือด

- การไหลเวียนของเลือดในร่างกายมนุษย์

- ส่วนประกอบของเลือดในร่างกายมนุษย์

- ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์ชนิดต่างๆ

ระบบหายใจ

- ระบบหายใจของสัตว์ชนิดต่างๆ

ระบบขับถ่าย

- ไต

- ระบบขับถ่ายของสัตว์ชนิดต่างๆ

ระบบภูมิคุ้มกัน

- ประเภทของภูมิคุ้มกันโรคของร่างกาย

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบสืบพันธุ์

- การสืบพันธุ์ของคน

- การตั้งครรภ์และการคลอด

- การสืบพันธุ์ของสัตว์

ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรมบางอย่างของคนและสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

สารเสพติดและผลต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ยีนและโครโมโซม

ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน

การใช้ประโยชน์จากความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์

การแบ่งเซลล์

- การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

- การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1 ลักษณะ

โรคทางพันธุกรรม

- ความผิดปกติของโครโมโซม

- ความผิดปกติที่เกิดจากหน่วยพันธุกรรมหรือยีนบนโครโมโซม

เทคโนโลยีชีวภาพด้านพันธุศาสตร์

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แรงและการเคลื่อนที่

แรง

- แรงพยุงของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ

- แรงเสียดทาน

- การเพิ่มและการลดแรงเสียดทาน

- โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก

การเคลื่อนที่

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พลังงาน

งานและพลังงาน

- งาน

- พลังงาน

- กฎการอนุรักษ์พลังงานกล

ไฟฟ้าเบื้องต้น

- ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ - กฎของโอห์มและความต้านทาน พลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า - วงจรไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดาราศาสตร์และอวกาศ

ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

- ดวงอาทิตย์

- ดวงจันทร์

- ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์

ระบบสุริยะ

- ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

- อุกกาบาต ดาวตก และฝนดาวตก

เอกภพและกาแล็กซี

- เอกภพ

- กาแล็กซี

กลุ่มดาวฤกษ์ที่ควรรู้จัก

การบอกตำแหน่งดาว

เทคโนโลยีอวกาศ

- ดาวเทียมและยานอวกาศ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 8

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

เฉลย

ดัชนี