มัธยมศึกษาปีที่ 5

Newสรุปเข้ม ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

Newสรุปเข้ม ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

Newสรุปเข้ม ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

รหัสหนังสือ : 1532419100

จำนวน : 240 หน้า

ผู้แต่ง :นพดล ทองอยู่สุข

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาภายในเล่มนี้ประกอบด้วย

- สรุปเนื้อหาสาระสาคัญวิชาฟิสิกส์ ม.5

- ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเปนระบบ

- แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พร้อมเฉลยละเอียด สามารถใช้ประเมินผลได้ด้วยตนเอง

- ดัชนีท้ายเล่มช่วยในการสืบค้นข้อมูล เป็นการเพิ่มทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้

- เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1������������� ของไหล

ความหนาแน่น

ความดันในของเหลว

-������������������� ความดันในของเหลวขึ้นอยู่กับความลึก

-������������������� ความดันและแรงดันที่น้ำกระทำต่อเขื่อนหรือประตูกั้นน้ำ

-������������������� เครื่องมือวัดความดัน

กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก

แรงพยุงและหลักของอาร์คิมีดีส

ความตึงผิว

ความหนืด

พลศาสตร์ของของไหล

-������������������� การไหลของของไหลอุดมคติ

-������������������� สมการความต่อเนื่อง

-������������������� สมการของแบร์นูลลี

-������������������� การประยุกต์สมการของแบร์นูลลี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2������������� ความร้อน

อุณหภูมิ

-������������������� การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน

สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสาร

-������������������� การถ่ายโอนความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน

แก๊สอุดมคติ

-������������������� กฎของบอยล์

-������������������� กฎของชาร์ล

-������������������� กฎของแก๊ส

กฎของแก๊สอุดมคติ

-������������������� กฎของแก๊สเมื่อมีโมเลกุลมาเกี่ยวข้อง

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

-������������������� ความดันและพลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๊ส

-������������������� อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส

พลังงานภายในของระบบ

การประยุกต์

-������������������� ความสัมพันธ์ระหว่างงาน ความดัน และปริมาตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3������������� คลื่นกล

การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น

-������������������� การสั่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายและคลื่น

-������������������� ชนิดของคลื่น

คลื่นผิวน้ำ

การซ้อนทับของคลื่น

สมบัติของคลื่น

-������������������� การสะท้อน

-������������������� การหักเห

-������������������� การแทรกสอด

-������������������� การเลี้ยวเบน

คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4������������� เสียง

ธรรมชาติของเสียง

อัตราเร็วของเสียง

ความเข้มเสียงและการได้ยิน

เสียงดนตรี

บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง

ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

-������������������� คลื่นกระแทก

การประยุกต์ความรู้เรื่องเสียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5������������� แสง

การแทรกสอด

การเลี้ยวเบน

การกระเจิงของแสง

-������������������� ปรากฎการณ์เรื่อนกระจก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6������������� แสงและทัศนอุปกรณ์

การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง

การสะท้อนของแสง

-������������������� ภาพในกระจกเงาระนาบ

-������������������� ภาพที่เกิดจากการสะท้อนของแสงบนกระจกผิวโค้งทรงกลม

การหักเหของแสง

-������������������� กฎการหักเหของแสง

-������������������� ความลึกจริง ความลึกปรากฎ

เลนส์บาง

ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง

ทัศนอุปกรณ์

ความสว่าง

การถนอมสายตา

ตาและการมองเห็นสี

สี

-������������������� การผสมสารสี

-������������������� การผสมแสงสี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7������������� โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

-������������������� โครงสร้างของโลก

-������������������� แผ่นดินไหว

-������������������� สึนามิ

-������������������� ภูเขาไฟ

ธรณีภาค

-������������������� แผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่

-������������������� หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค

-������������������� ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค

ธรณีประวัติ

-������������������� อายุทางธรณีวิทยา

-������������������� ซากดึกดำบรรพ์

-������������������� การลำดับชั้นหิน

เอกภพ

-������������������� กำเนิดเอกภพ

-������������������� ดาราจักร

ดาวฤกษ์

-������������������� วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

-������������������� ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์

-������������������� สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์

-������������������� ระยะห่างของดาวฤกษ์

-������������������� เนบิวลา

กำเนิดระบบสุริยะ

เทคโนโลยีอวกาศ

-������������������� ดาวเทียมและยานอวกาศ

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

แบบทดสอบชุดที่ 3

เฉลย