มัธยมศึกษาปีที่ 6

Newสรุปเข้ม ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

Newสรุปเข้ม ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

Newสรุปเข้ม ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

รหัสหนังสือ : 1542414100

จำนวน : 236 หน้า

ผู้แต่ง :ปรีชา ไชยเพ็ชร

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ New สรุปเข้มฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่, สาระที่ 5 พลังงาน, สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่องและแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินผลตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียดท้ายเล่มเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต

ประจุไฟฟ้า

การเหนี่ยวนำไฟฟ้า2

แรงระหว่างประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์

สนามไฟฟ้า

เส้นแรงไฟฟ้า

ศักย์ไฟฟ้า

- ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ

- ความต่างศักย์ไฟฟ้า

- ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลมรัศมี a

ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ

- การต่อตัวนำทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้าเข้าด้วยกัน

- การต่อตัวเก็บประจุ

- พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1

แรงเคลื่อนไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

- การนำไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์

แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานภายในเซลล์

- ความต่างศักย์ไฟฟ้า

การต่อตัวต้านทาน

การต่อไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่

- การต่อแบตเตอรี่แบบผสม

แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์

- แอมมิเตอร์

- โวลต์มิเตอร์

- โอห์มมิเตอร์

พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

- อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า

- การคำนวณหากำลังไฟฟ้าที่ได้จากหลอดไฟ

- วงจรและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

- กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก

- แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก

- แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าผ่าน

- แรงกระทำต่อขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก

การประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสผ่าน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2

กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า

ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ

ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

- ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

- ตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

- ตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

- ความต้านทานเชิงซ้อน

กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

วงจรและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์

สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- คลื่นวิทยุ

- คลื่นโทรทัศน์

- คลื่นไมโครเวฟ

- รังสีอินฟราเรด

- แสง

- รังสีอัลตราไวโอเลต

- รังสีเอกซ์

- รังสีแกมมา

- โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ฟิสิกส์อะตอม

อะตอม

การค้นพบอิเล็กตรอน

แบบจำลองอะตอม

การทดลองด้านสเปกตรัม

การแผ่รังสีของวัตถุดำ

ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

ทฤษฎีอะตอมของโบร์

การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์

รังสีเอกซ์

ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค

กลศาสตร์ควอนตัม

เลเซอร์

ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

การค้นพบกัมมันตรังสี

- การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส

การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี

ไอโซโทป

เสถียรภาพของนิวเคลียส

ปฏิกิริยานิวเคลียร์

ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

เฉลย

ดัชนี