มัธยมศึกษาปีที่ 6

Compact ฟิสิกส์ ม.6

Compact ฟิสิกส์ ม.6

Compact  ฟิสิกส์ ม.6

รหัสหนังสือ : 1542413100

จำนวน : 324 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 175 บาท

ส่วนลด : 52 บาท

ราคาพิเศษ : 123 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร - สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6 เข้าใจง่าย ตรงประเด็น - มีเทคนิคในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์และแบบฝึกหัดที่หลากหลาย พร้อมเฉลยอย่าละเอียด - เหมาะสำหรับศึกษาค้นคว้าและทบทวนเนื้อหาเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น - เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบ O-NET และสอบ PAT ในระบบแอดมิสชั่นส์

:: สารบัญ


บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต

1.1 ปรากฎการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า

1.2 ตัวนำและฉนวน

1.3 กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

1.4 การเหนี่ยวนำไฟฟ้า

1.4.1 การต่อสายดิน

1.5 แรงระหว่างประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์

1.6 สนามไฟฟ้า

1.6.1 สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุไฟฟ้า

1.7 ศักย์ไฟฟ้า

1.7.1 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุไฟฟ้า

1.7.2 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลม

1.7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

1.8 ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุไฟฟ้า

1.8.1 ความจุไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม

แบบฝึกหัดไฟฟ้าสถิต

เฉลยแบบฝึกหัดไฟฟ้าสถิต

บทที่ 2 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

2.1 กระแสไฟฟ้า

2.2 กระแสไฟฟ้าในตัวนำไฟฟ้า

2.3 กฎของโอห์มและความต้านทาน

2.4 พลังงานในวงจรไฟฟ้า

2.5 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

2.6 การต่อความต้านทาน

2.6.1 การต่อแบบอนุกรม

2.6.2 การต่อแบบขนาน

2.6.3 การต่อแบบผสม

2.7 การต่อเซลล์ไฟฟ้า

2.7.1 การต่อแบอนุกรม

2.7.2 การต่อแบบขนาน

2.7.3 การต่อแบบผสม

2.8 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสเบื้องต้น

2.9 เครื่องวัดไฟฟ้า

2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

2.11 การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

2.12 กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก

แบบฝึกหัดไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 1

เฉลยแบบฝึกหัดไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 1

บทที่ 3 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2

3.1 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

3.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3.3 หม้อแปลงไฟฟ้า

3.3.1 การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

3.3.2 ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ

3.3.3 การวัดค่าความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ

3.4 ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และตัวเหนี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

3.4.1 การต่อตัวต้านทานในวงจรกระแสสลับ

3.4.2 การต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับ

3.4.3 การต่อตัวเหนี่ยวนำในวงจรกระแสสลับ

3.4.4 วงจร RLC ที่ต่อแบบอนุกรม

3.4.5 วงจร RLC ที่ต่อแบบขนาน

3.4.6 การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ R, L และ C แบบผสม

3.4.7 กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

3.5 วงจรและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

3.5.1 อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

3.5.2 สวิตช์อัตโนมัติ

3.5.3 การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัดแบบฝึกหัดไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2

เฉลยแบบฝึกหัดไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 2

บทที่ 4 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4.1 ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์และการทดลองของเฮริตซ์

4.2 สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4.3 สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4.4 โพลาไรเซซันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4.5 โพลาไรเซซันของแสง

แบบฝึกหัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เฉลยแบบฝึกหัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

บทที่ 5 ฟิสิกส์อะตอม

5.1 อะตอม

5.2 การค้นพบอิเล็กตรอน

5.3 การทดลองของทอมสัน

5.4 การหาประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนโดยการทดลองของมิลลิแกน

5.5 แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

5.6 แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

5.7 การทดลองด้านสเปกตรัม

5.8 การแผ่รังสีของวัตถุดำ

5.9 ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก

5.10 ทฤษฎีอะตอมของโบร์

5.11 การหารัศมีวงโคจรและพลังงานของอิเล็กตรอน

5.12 การทดลองของฟรังค์และเฮิรตซ์

5.13 รังสีเอกซ์

5.14 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค

5.15 กลศาสตร์ควอนตรัม

5.16 หลักความไม่แน่นอน

5.17 เลเซอร์

5.18 ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน


แบบฝึกหัดฟิสิกส์อะตอม

เฉลยแบบฝึกหัดฟิสิกส์อะตอม

บทที่ 6 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

6.1 การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

6.2 ชนิดของกัมมันตภาพรังสี

6.3 การเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียส

6.4 องค์ประกอบของนิวเคลียส

6.5 การค้นพบนิวตรอน

6.6 การสลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสี

6.6.1 อนุกรมการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

6.6.2 กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

6.6.3 การคำนวณการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

6.7 ไอโซโทป

6.8 เสถียรภาพของนิวเคลียส

6.9 ปฏิกิริยานิวเคลียร์

6.9.1 การเขียนสมการนิวเคลียร์

6.10 ฟิชชัน

6.11 ฟิวชัน

6.12 ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ 6.13 การใช้พลังงานนิวเคลียร์ 6.14 กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน แบบฝึกหัดฟิสิกส์นิวเคลียร์ เฉลยแบบฝึกหัดฟิสิกส์นิวเคลียร์