มัธยมศึกษาปีที่ 5

Newสรุปเข้ม เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

Newสรุปเข้ม เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

Newสรุปเข้ม เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

รหัสหนังสือ : 1532519100

จำนวน : 232 หน้า

ผู้แต่ง :เสกสรรค์ ศิริวัฒนวิบูลย์ และปวีณา วรรักษ์เสรี

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย - สรุปเนื้อหาสาระสำคัญวิชาเคมี ม.5 - ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ - แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พร้อมเฉลยละเอียด สามารถใช้ประเมินผลได้ด้วยตนเอง - ดัชนีท้ายเล่มช่วยในการสืบค้นข้อมูล เป็นการเพิ่มทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ - เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบ และ 0-NETตลอดจนเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

บทที่ 1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

บทที่ 2 สมดุลเคมี

บทที่ 3 กรด-เบส

บทที่ 4 ไฟฟ้าเคมี

บทที่ 5 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม