มัธยมศึกษาปีที่ 6

Newสรุปเข้ม เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

Newสรุปเข้ม เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

Newสรุปเข้ม เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

รหัสหนังสือ : 1542509100

จำนวน : 228 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ New สรุปเข้มเคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินผลตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียดท้ายเล่มเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เคมีอินทรีย์

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

- สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว

- สารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว

แอลกอฮอล์ (alcohol)

ฟีนอล (phenol)

แบบฝึกหัดที่ 1.12

อีเทอร์ (ether)

แอลดีไฮด์ (aldehyde)

คีโตน (ketone)

กรดอินทรีย์ (carboxylic acid)

เอสเทอร์ (ester)

เอมีน (amine)

เอไมด์ (amide)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

ถ่านหิน

- ขั้นตอนของการเกิดถ่านหิน

- ประเภทของถ่านหิน

- การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน

- แหล่งถ่านหินในประเทศไทย

หินน้ำมัน

- องค์ประกอบที่สำคัญของหินน้ำมัน

- แหล่งหินน้ำมันในประเทศไทย

- การใช้ประโยชน์ของหินน้ำมัน

ปิโตรเลียม

- การกำเนิดปิโตรเลียม

- การสำรวจแหล่งปิโตรเลียม

- การกลั่นลำดับส่วน

- การกลั่นน้ำมันดิบ

- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ

- การปรับปรุงโครงสร้างโมเลกุลของเชื้อเพลิงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

- การกำหนดคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

- ชีวมวล

ปิโตรเคมีภัณฑ์

พอลิเมอร์

- ฮอมอพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์

ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน

- พอลิเมอร์ตามธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ 74

- โครงสร้างของพอลิเมอร์

- สมบัติต่างๆ ของพอลิเมอร์

ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์

ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

- มลพิษทางอากาศ

- มลพิษทางน้ำ

- มลพิษทางดิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารชีวโมเลกุล

โปรตีน (protein)

- กรดอะมิโน (amino acid)

- โครงสร้างของโปรตีน (protein structure)

- การทดสอบพอลิเพปไทด์และโปรตีน

- การแปลงสภาพโปรตีน

- การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของโปรตีน

- เอนไซม์ (enzyme)

คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate)

ลิพิด (lipid)

- กรดไขมัน (fatty acid)

-ไขมันและน้ำมัน (fat and oil)

-ไข (wax)

-ฟอสโฟลิพิด (phospholipid)

กรดนิวคลีอิก (nucleic acid)

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

เก็งข้อสอบ O-NET ชุดที่ 1

เก็งข้อสอบ O-NET ชุดที่ 2

เฉลย

ดัชนี