มัธยมศึกษาปีที่ 5

ขยันก่อนสอบ เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

ขยันก่อนสอบ เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

ขยันก่อนสอบ เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

รหัสหนังสือ : 1532518100

จำนวน : 296 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

-������������������� ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5 เข้าใจง่าย ตรงประเด็น

-������������������� จุใจกับแบบทดสอบพร้อมเฉลย ผู้ใช้สามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง

-������������������� เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค และเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามสอบ O-NET

:: สารบัญ

บทที่ 1��� อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

-������������������� ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยา

-������������������� การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

-������������������� กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารกับเวลา

-������������������� แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

-������������������� พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา

-������������������� ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดหลายขั้นตอน

-������������������� ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

-������������������� กฎอัตราการเกิดปฏิกิริยา

บทที่ 2��� สมดุลเคมี

-������������������� ระบบสมดุล

-������������������� ค่าคงที่สมดุล

-������������������� หลักของเลอชาเตอลิเอร์

บทที่ 3��� กรด-เบส

-������������������� สารอิเล็กโทรไลต์และสารนอนอิเล็กโทรไลต์

-������������������� กรด-เบส

-������������������� การแบ่งประเภทของกรด-เบส

-������������������� ทฤษฎีกรด-เบส

-������������������� แฟกเตอร์ที่มีผลต่อความแรงกรด

-������������������� การแตกตัวของกรด-เบส

-������������������� การคำนวณความเข้มข้นของ [H+] หรือ [H3O+]ในสารละลายกรดแก่และกรดอ่อน

-������������������� การคำนวณความเข้มข้นของ [OH-]ในสารละลายเบสแก่และเบสอ่อน

-������������������� การแตกตัวของน้ำ

-������������������� พีเอช (pH)

-������������������� ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Ka ค่า Kb ของคู่กรด-เบส

-������������������� อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส

-������������������� เกลือ

-������������������� สารละลายบัฟเฟอร์

บทที่ 4��� ไฟฟ้าเคมี

-������������������� การดุลสมการรีดอกซ์

-������������������� เซลล์ไฟฟ้าเคมี

-������������������� ประเภทของเซลล์กัลวานิก

-������������������� เซลล์อิเล็กโทรไลติก

-������������������� ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์

-������������������� การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน

-������������������� ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

บทที่ 5��� ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรา

-������������������� แร่รัตน๙ติ

-������������������� เซรามิก

-������������������� อุตสาหกรรมการผลิตโซเดียมคลอไรด์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

-������������������� การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอุตสาหกรรม

-������������������� ประโยชน์ของโซเดียมไฮดรอกไซด์

-������������������� อุตสาหกรรมปุ๋ย