มัธยมศึกษาปีที่ 5

Newสรุปเข้ม ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

Newสรุปเข้ม ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

Newสรุปเข้ม ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

รหัสหนังสือ : 1532612100

จำนวน : 240 หน้า

ผู้แต่ง :ประพันธ์ พนธารา

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย - สรุปเนื้อหาสาระสำคัญวิชาชีววิทยา ม.5 - ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ - แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พร้อมเฉลยละเอียด สามารถใช้ประเมินผลได้ด้วยตนเอง - ดัชนีท้ายเล่มช่วยในการสืบค้นข้อมูล เป็นการเพิ่มทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความ รู้ - เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบ และ 0-NETตลอดจนเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

บทที่ 1 การเคลื่อนที่ ของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 2 การรับรู้และการตอบสนอง

บทที่ 3 ระบบต่อมไร้ท่อ

บทที่ 4 พฤติกรรมของสัตว์

บทที่ 5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

บทที่ 7 การสังเคราะห์ด้วยแสง

บทที่ 8 การสืบพันธุ์ของพืชดอก

บทที่ 9 การตอบสนองของพืช