มัธยมศึกษาปีที่ 5

ขยันก่อนสอบ ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

ขยันก่อนสอบ ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

ขยันก่อนสอบ ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

รหัสหนังสือ : 1532609100

จำนวน : 268 หน้า

ผู้แต่ง :ประดิษฐ์ เหล่าเนตร

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

ขยันก่อนสอบ ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5 เล่มนี้ บริษัทได้จัดทำขึ้นตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และยังได้เทียบเคียงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งสองหลักสูตร นอกจากนี้ยังเหมาะกับครูและผู้ปกครองทีต้องการเสริมความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียนให้แก่ศิษย์และบุตรหลานอีกด้วย

:: สารบัญ

บทที่ 1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

- การเคลื่อนที่ของโพรทิสต์

- การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

- การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

- แบบฝึกหัด

บทที่ 2 การรับรู้และการตอบสนอง

- ระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

- อวัยวะรับสัมผัส

- แบบฝึกหัด

บทที่ 3 ระบบต่อมไร้ท่อ

- ฮอร์โมน

- แบบฝึกหัด

บทที่ 4 พฤติกรรมของสัตว์

- การศึกษาพฤติกรรมของสัตว

- ประเภทของพฤติกรรมของสัตว์

- แบบฝึกหัด

บทที่ 5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

- การเจริญเติบโตของสัตว์

- ชนิดของไข่สัตว์

- ความรู้เกียวกับเทดโนโลยีการผสมพันธุ์สัตว์และคน

- แบบฝึกหัด

บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

- เนื้อเยื่อของพืชดอกที่ควรทราบ

- โครงสร้างและหน้าที่ของราก

- โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น

- โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

- แบบฝึกหัด

บทที่ 7 การสังเคราะห์ด้วยแสง

- กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

- แหล่งทีเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

- กลไกการสังเคราะห์ด้วยแสง

- การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชชนิดคาร์บอน -3 (c3 ) เเละคาร์บอน -4(c4 )

- แบบฝึกหัด

บทที่ 8 การสืบพันธุ์ของพืชดอก

- การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก

- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการขยายพันธ์

- แบบฝึกหัด

บทที่ 9 การตอบสนองของพืช

- สารที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

- การตอบสนองของพืชต่อฝ้งแวตล้อม

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบชุดที 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

เฉลย