มัธยมศึกษาปีที่ 1

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ม.1

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ม.1

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ม.1

รหัสหนังสือ : 1413102100

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :วรพรรณ สังขเวช

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ New สรุปเข้มสังคมศึกษา ม.1 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้น ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 ภูมิศาสตร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์

- แผนที่

- ภาพถ่ายทางอากาศ

- ภาพถ่ายดาวเทียม

- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ

- การคำนวณเวลาท้องถิ่น

- เส้นเมอริเดียนที่สำคัญ ทวีปเอเชีย

- ลักษณะทางกายภาพ

- ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

- ประเทศออสเตรเลีย

- ประเทศนิวซีแลนด์

- ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก

ความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในทวีปเอเชีย

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 1

หน่วยการเรียนรู้ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

- ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ

- ความเป็นมาของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

- การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

- การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

การปฏิบัติตนตามสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

การมีจิตสาธารณะต่อสังคมและประเทศชาติ

- ลักษณะสำคัญของผู้มีจิตสาธารณะ

- แนวทางในการปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสาธาณะ

กฎหมายคุ้มครองสิธิของบุคคล

- กฎหมายคุ้มครองเด็ก

- กฎหมายการศึกษา

- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

- กฎหมายลิขสิทธิ์

- การปฏิบัติตนใน

การเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- วัฒนธรรมที่คล้ายกัน

- วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 2

หน่วยการเรียนรู้ 3 เศรษฐศาสตร์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

- เหตุผลที่ต้องศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์

- ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์

- ประโยชน์จากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์

เรียนรู้กลไกราคาหรือกลไกการตลาด

- อุปสงค์

- อุปทาน

การบริโภค

- ปัจจัยที่สนับสนุนในการบริโภค

- หลักการบริโภคสินค้าและการบริการที่ดี

- การเลือกซื้อสินค้าและการบริการที่ดี

สถาบันการเงิน

- บทบาทของสถาบันการเงิน

- ประเภทของสถาบันการเงิน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

การพึ่งพาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 3

หน่วยการเรียนรู้ 4 ประวัติศาสตร์

เวลาในประวัติศาสตร์

วิธีการทางประวัติศาสตร์

- หลักฐานที่มช้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- อารยธรรมในภูมิภาคเอเชีตะวันออกเฉียงใต้

การตั้งถิ่นฐานของประชากรในดินแดนประเทศไทย

- ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากร

- การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย

- รัฐไทยในดินแดนประเทศไทย

พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

- การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

- ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย

- พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง

- พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ

- พัฒนาการด้านสังคม

- พัฒนาการด้านศาสนาและศิลปกรรม

- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย

- ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

- พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกที่มีผลต่อรัฐไทยในสมัยสุโขทัย

- บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย

- ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 4

หน่วยการเรียนรู้ 5 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา

- มูลเหตุของศาสนา

- ประเภทของศาสนา

- ประโยชน์ของศาสนา

ศาสนาสำคัญในประเทศไทย

- พระพุทธศาสนา

- ศาสนาคริสต์

- ศาสนาอิสลาม

- ศาสนาพราหมณ์

-ฮินดู

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

- ความสำคัญของศาสนาต่อสังคมไทย

สรุปวิเคราะห์พุทธประวัติ

- ประสูติ

- เทวทูต 4

- การแสวงหาความรู้

- การบำเพ็ญทุกรกิริยา

ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา

- พระมหากัสสปะ

- พระอุบาลี

- อนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาอุบาสก

- นางวิสาขา มหาอุบาสิกา

ชาวพุทธตัวอย่าง

- พระเจ้าอโศกมหาราช

- พระโสณะและพระอุตตระ

ชาดก

- อัมพชาดก

- ติตติรชาดก

หลักธรรมสำคัญ

- พระรัตนตรัย

- อริยสัจ 4

- ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)

- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)

- มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)

พุทธศาสนาสุภาษิต

การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

วิถีชีวิตของพระสงฆ์

มารยาทชาวพุทธ

หน้าที่ชาวพุทธ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

- วันวิสาขบูชา

- วันอาสาฬหบูชา

- วันมาฆบูชา

- วันอัฏฐมีบูชา

- วันธรรมสวนะ

- วันเข้าพรรษา

- วันออกพรรษา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้

แบบทดสอบ