ครูมืออาชีพ

ครูมืออาชีพ

ครูมืออาชีพ

รหัสหนังสือ : 5996015100

จำนวน : 144 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ และประดับ นาคแก้ว

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 19x26 เซนติเมตร มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้กี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 บทบาท/ภารกิจของครู การออกแบบการเรียนรู้ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ นวัตกรรมทางการศึกษา และวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่สั่งสมไว้อย่างมากมายจากการสอน จากการเป็นนักอ่าน จากการเป็นนักพัมนานวัตกรรมรวมทั้งผู้เขียนเองยังมีผลงานด้านการเขียนหนังสือเรียน หนังสือมาตรฐานการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การจัดกิจรรม Science Show ฯลฯ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นคู่มือสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนและการทำสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

:: สารบัญ