มัธยมศึกษาปีที่ 1

ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์ ม.1

ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์ ม.1

ขยันก่อนสอบ  คณิตศาสตร์ ม.1

รหัสหนังสือ : 1412317110

จำนวน : 244 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 24 บาท

ราคาพิเศษ : 56 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้สอดคล้องกัลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ


บทที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ

- จำนวนเฉพาะ

- การแยกตัวประกอบ

- ตัวหารร่วมมาก

- การนำ ห.ร.ม. ไปประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ

- ตัวคูณร่วมน้อย

- ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. กับ ค.ร.น.

แบบฝึกหัด


บทที่ 2 จำนวนและตัวเลข

- ระบบเลขฐานต่างๆ

- การเขียนระบบตัวเลขฐานสองจากจำนวนที่กำหนดให้

- การบวก ลบ ระบบตัวเลขฐานต่างๆ

- การคูณ หารระบบตัวเลขฐานต่างๆ

แบบฝึกหัด


บทที่ 3 ระบบจำนวนเต็ม

- จำนวนเต็ม

- การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

- ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

- การบวกจำนวนเต็ม

- การลบจำนวนเต็ม

- การคูณจำนวนเต็ม

- การหารจำนวนเต็ม

- สมบัติของจำนวนเต็ม

แบบฝึกหัด


บทที่ 4 เลขยกกำลัง

- ความหมายของเลขยกกำลัง

- สมบัติของเลขยกกำลัง

- การใช้สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัด


บทที่ 5 ร้อยละในชีวิตประจำวัน

- โจทย์ปัญหาร้อยละ

แบบฝึกหัด


บทที่ 6 พื้นฐานทางเรขาคณิตและการสร้าง

- จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม

- การสร้างพื้นฐาน

- การแบ่งส่วนของเส้นตรง

- การสร้างเกี่ยวกับมุม

- การสร้างรูปเรขาคณิต

- การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

แบบฝึกหัด


บทที่ 7 ทศนิยมและเศษส่วน

- ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม

- การบวกและการลบทศนิยม

- การคูณและการหารทศนิยม

- ทศนิยมกับโจทย์ปัญหา

- เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน

- การเรียงลำดับเศษส่วน

- การบวกและการลบเศษส่วน

- การคูณเศษส่วน

- การหารเศษส่วน

- โจทย์ปัญหาเศษส่วน

- ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

แบบฝึกหัด


บทที่ 8 การประมาณค่า

- การปัดเศษ

- การประมาณค่า

- การนำการประมาณค่าไปใช้

แบบฝึกหัด


บทที่ 9 คู่อันดับและกราฟ

- คู่อันดับ

- กราฟของคู่อันดับ

- คำตอบของสมการชั้นเดียวสองตัวแปร

- กราฟของสมการชั้นเดียวสองตัวแปร

แบบฝึกหัด


บทที่ 10 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล

- ข้อความคาดการณ์

- ประโยคเงื่อนไข

- บทกลับของประโยคเงื่อนไข

- การให้เหตุผล

- ความน่าจะเป็น

แบบฝึกหัด


บทที่ 11 พหุนาม

- เอกนาม

- พหุนาม

แบบฝึกหัด


บทที่ 12 บทประยุกต์

- แบบรูปของจำนวน

- ลำดับฟิโบนักชี

- ข่ายงาน

- การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม

แบบฝึกหัด


บทที่ 13 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

- แบบรูป

- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

- โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบฝึกหัด


บทที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

- รูปเรขาคณิตสามมิติ

- รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

- หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

- ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ

- รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

แบบฝึกหัด


แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

เฉลย