มัธยมศึกษาปีที่ 5

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.5

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.5

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.5

รหัสหนังสือ : 1501267100

จำนวน : 228 หน้า

ผู้แต่ง :วนิดา หลิมรัตน์

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ New สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.5 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระ สำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบ ทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบ ทดสอบพร้อมเฉลยละเอียดท้ายเล่มเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Quantity Words

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Conjunction

- Conjunction ที่บอกผล (Result)

- Conjunction ที่บอกจุดประสงค์ (Purpose)

- Conjunction ที่บอกเวลา (Time)

- Conjunction ที่บอกเงื่อนไข (Condition)

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Past and Future Tenses

- Past Simple Tense

- Past Continuous Tense (หรือ Past Progressive Tense)

- Past Perfect Tense

- Past Perfect Continuous Tense

- Future Simple Tense

- Future Continuous Tense

- Future Perfect Tense

- Future Perfect continuous Tense

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Modal Verbs

หลักการใช้ Modal Verbs

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Comparison of Adjectives and Adverbs

- Degree of Comparison

- Inversion form of the verb after centain adverb

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Relative Clauses

-Defining Relative Clause

- Non-defining Relative Clause

- หลักใช้ Relative Pronouns ใน Non-defining Clause

- การใช้ Relative Pronoun กับคำที่แสดงจำนวน

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Direct and Indirect Speech

- Direct and Indirect Statement

- Direct and Indirect Question

- Direct and Indirect Speech (Imperative, Command and Request)

- Direct and Indirect Speech (Exclamation-ประโยคอุทาน)

- ข้อสังเกตเกี่ยวกับกริยาช่วยที่ใช้ใน Indirect Speech

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Passive Voice

- การเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice ของรูปกริยา

Non-finites ต่างๆ

Exercises

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

เฉลย