มัธยมศึกษาปีที่ 6

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.6

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.6

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.6

รหัสหนังสือ : 1501268100

จำนวน : 192 หน้า

ผู้แต่ง :มนนิภา พฤกษพงศ์

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ New สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.6 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่องและแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบ ทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียดท้ายเล่มเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Question-tag & QuestionWords

Question-tag

Question Words

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Phrasal Verbs & Prepositional Phrases

Phrasal Verbs

Prepositional Phrases

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Conditional Sentences

“If” Clause

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Modal Verbs +Non Finite ในรูป Perfect

Present Subjunctive

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Sentences

Simple Sentence

Compound Sentence

Complex Sentence

ข้อแตกต่างระหว่าง Sentence กับ Clause

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Nouns Clause

หน้าที่ของ Noun Clause

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Noun Clause และ Adjective Clause

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Compound Words

ชนิดของ Compound

Direct and Indirect Questions

Exercises

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Words Building

Prefix

Suffix

Root

Exercises

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

เฉลย

Index