มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2422309100

จำนวน : 168 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นพพร แหยมแสง

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร

:: สารบัญ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ
1.อัตราส่วน (Ratoo)
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1
2.อัตราและอัตราส่วน
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2-3
แบบฝึกหัด 1
3. อัตรส่วนที่เท่ากัน
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4
3.1 การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5
3.2 การตรวจสอบการเท่ากันของสองอัตราส่วน
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6
แบบฝึกหัด 2
4. สัดส่วน
แบบฝึกหัด 3
5. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 7
แบบฝึกหัด 4
6. อัตราส่วนและร้อยละ
6.1 การเขียนเปอร์เซ็นต์ในรูปอัตราส่วนหรือเศษส่วน
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 8
6.2 การเขียนอัตราส่วนหรือเศษส่วนในรูปเปอร์เซ็นต์
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 9
6.3 ทศนิยมและเปอร์เซ็นต์
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 10
6.4 ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 11-14
แบบฝึกหัด 5
การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
1.การวัดความยาวในระบบเมตริก (Metric system)
1.1 การเปลี่ยนหน่วยการวัดในระบบเมตริก
1.2 หน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษ
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1
แบบฝึกหัด 1
2. พื้นที่ (Area)
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2
2.1 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3
2.2 พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
2.3 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมว่าว
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4
2.4 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5
2.5 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมใดๆ
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6
2.6 พื้นที่รูปวงกลม
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 7
แบบฝึกหัด 2
3. การวัดความยาว พื้นที่ และการเปลี่ยนหน่วย
3.1 แผนผังและมาตรส่วน
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 8-9
3.2 การวัดพื้นที่และการเปลี่ยนหน่วย
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 10
แบบฝึกหัด 3
4. ความจุ มวลสาร และปริมาตร
4.1 การวัดความจุในระบบเมตริก
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 11
4.2 การวัดน้ำหนัก (มวลสาร) ในระบบเมตริก
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 12
แบบฝึกหัด 4
4.3 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 13-15
แบบฝึกหัด 5
4.4 ปัญหาเกี่ยวกับอัตราเวลา
แบบฝึกหัด 6
กิจกรรมสืบสวนสอบสวน
การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
แผนภูมิรูปวงกลม
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
แบบฝึกหัด
การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
1. การแปลงทางเรขาคณิตด้วยวัตถุสองมิติ
1.1 การสะท้อน (Reflections)
แบบฝึกหัด 1-2
1.2 การหมุน (Rotations)
แบบฝึกหัด 3-4
1.3 การเลื่อนขนาน (Transtations)
แบบฝึกหัด 5-7
2. สมมาตรของรูปเรขาคณิตสองมิติ
รูปสมมาตรโดยการหมุน
แบบฝึกหัด 8
3. เทสเซลเลชัน (Tessellation)
แบบฝึกหัด 9
การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
1. ความเท่ากันทุกประการ
2. รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ
2.1รูปสามเหลี่ยมที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน
แบบฝึกหัด 1
2.2 รูปสามเหลี่ยมที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม
แบบฝึกหัด 2-3
2.3 รูปสามเหลี่ยมที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน
แบบฝึกหัด 4-5

การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

บรรณานุกรม