มัธยมศึกษาปีที่ 6

เฉลยข้อสอบ PAT 123 ครั้งที่ 2/2552

เฉลยข้อสอบ PAT 123 ครั้งที่ 2/2552

เฉลยข้อสอบ PAT 123 ครั้งที่ 2/2552

รหัสหนังสือ : 1990034100

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า, ผศ.ดร.มนตรี ชูวงษ์, ผศ.ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์ก

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 117 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ เฉลยข้อสอบ PAT1, PAT2, PAT 3 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์, ความถนัดทางวิทยาศาสตร์, ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2/2552 เล่มนี้ เป็นข้อสอบความถนัดทางการเรียน วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพในระบบแอดมิสชั่นส์ เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปได้เห็นแนวข้อสอบที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้จัดทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบแอดมิสชั่นส์ ทางบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ได้จัดทำเฉลยข้อสอบนี้ขึ้น โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในแต่ละวิชาจะมีคำเฉลยอธิบายไว้อย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปเกิดความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องได้และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อสอบในการสอบครั้งต่อๆไป

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลย แยกออกเป็น 3 ชุด คือ PAT 1,PAT 2 และ PAT 3 เพื่อให้ผู้อ่านศึกษาข้อสอบได้สะดวก ไม่สับสน และตรงตามความสนใจ

:: สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้นแอดมิสชั่นส์

- องค์ประกอบของระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา

- แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)

- ข้อสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT)

- ข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT)

องค์ประกอบและค้ำหนักในระบบแอดมิสชั่นส์กลางปี 2553

รายงานสรุปผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2552 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- ค่าสถิติพื้นฐาน GAT-PAT ครั้งที่ 2/2552

- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2552 จำแนกตามช่วงคะแนน (ทั้งหมด)

- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2552 จำแนกตามช่วงคะแนน (สูงกว่า ม.6)

- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2552 จำแนกตามช่วงคะแนน (ม.6)

- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2552 จำแนกตามช่วงคะแนน (ม.5)

ข้อสอบครั้งที่ 2/2552

71 ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

เฉลยข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

72 ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)

73 ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)