มัธยมศึกษาปีที่ 6

เฉลยข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2552

เฉลยข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2552

เฉลยข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2552

รหัสหนังสือ : 1990036100

จำนวน : 56 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเฉลยข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2552 เล่มนี้ เป็นข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ในระบบแอดมิสชั่นส์ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้จัดทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระบบแอดมิสชั่นส์ ในคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

ข้อสอบ PAT 5 ครั้งที่ 2/2552 นี้มีทั้งหมด 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นความสามารถในการคิดเกี่ยวกับบริบททางการศึกษา ตอนที่ 2 เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู ซึ่งทางสำนักพิมพ์ได้จัดทำเฉลยพร้อมคำอธิบายไว้อย่างละเอียดทุกข้อ

:: สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้น แอดมิสชั่นส์

- องค์ประกอบของระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา

- แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)

- ข้อสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT)

- ข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude test : PAT)

องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบแอดมิสชั่นส์กลางปี 2553

รายงานสรุปผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชี (PAT) ครั้งที่ 2/2552 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

- ค่าสถิติพื้นฐาน GAT-PAT ครั้งที่ 2/2552

- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2552 จำแนกตามช่วงคะแนน(สูงกว่า ม.6)

- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2552 จำแนกตามช่วงคะแนน (ม.6)

- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2552 จำแนกตามช่วงคะแนน (ม.5)

ข้อสอบครั้งที่ 2/2552

ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)

เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)