ประถมศึกษา 1

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.1

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.1

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.1

รหัสหนังสือ : 1312303100

จำนวน : 176 หน้า

ผู้แต่ง :ชูวิทย์ นักร้อง และคณะ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ New สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ป.1 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

หน่วยการเรียนรู้ 2 การบวกจำนวนสองจำนวน ที่มีผลบวกไม่เกิน 9

หน่วยการเรียนรู้ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

หน่วยการเรียนรู้ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 20

หน่วยการเรียนรู้ 5 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

หน่วยการเรียนรู้ 6 การวัดความยาวและความสูง

หน่วยการเรียนรู้ 7 การชั่งและการตวง

หน่วยการเรียนรู้ 8 จำนวนนับ 21 ถึง 100

หน่วยการเรียนรู้ 9 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต

หน่วยการเรียนรู้ 10 แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ 11 เวลา

หน่วยการเรียนรู้ 12 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

หน่วยการเรียนรู้ 13 การบวก ลบระคน