ประถมศึกษา 1

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2312310120

จำนวน : 240 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ตรงตามตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กิจกรรมการเรียนการสอนในหนังสือเล่มนี้ได้บูรณาการสาระต่างๆ เข้าด้วยกันไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

1.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก

ตัวเลขไทยแสดงจำนวน

������ - จำนวนหนึ่งและตัวเลขแสดงจำนวนหนึ่ง

������ - จำนวนสองและตัวเลขแสดงจำนวนสอง

������ - จำนวนสามและตัวเลขแสดงจำนวนสาม

������ - จำนวนสี่และตัวเลขแสดงจำนวนสี่

������ - จำนวนห้าและตัวเลขแสดงจำนวนห้า

������ - จำนวนศูนย์และตัวเลขแสดงจำนวนศูนย์

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

การเปรียบเทียบจำนวน

������ - การเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันและไม่เท่ากัน

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

������ - การเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่าและน้อยกว่า

������ - แบบฝึกหัดที่ 3

การเรียงลำดับจำนวน

������ - การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก

������ - แบบฝึกหัดที่ 4

������ - การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย

������ - แบบฝึกหัดที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนนับ 6 ถึง 10

2.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก

ตัวเลขไทยแสดงจำนวน

������ - จำนวนหกและตัวเลขแสดงจำนวนหก

������ - จำนวนเจ็ดและตัวเลขแสดงจำนวนเจ็ด

������ - จำนวนแปดและตัวเลขแสดงจำนวนแปด

������ - จำนวนเก้าและตัวเลขแสดงจำนวนเก้า

������ - จำนวนสิบและตัวเลขแสดงจำนวนสิบ

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

2.2 การเปรียบเทียบจำนวน

������ - การเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันและไม่เท่ากัน

������ - การเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่าและน้อยกว่า

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

2.3 การเรียงลำดับจำนวน

������ - การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก

������ - การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย

������ - แบบฝึกหัดที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

3.1 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

������ - การบวก

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

������ - ประโยคสัญลักษณ์การบวก

������ - ศูนย์กับการบวก

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

������ - การบวกในแนวตั้ง

������ - แบบฝึกหัดที่ 3

������ - การสลับที่ของการบวก

������ - แบบฝึกหัดที่ 4

3.2 โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

������ - โจทย์ปัญหา

������ - แบบฝึกหัดที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

4.1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

������ - การลบ

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

������ - ประโยคสัญลักษณ์การลบ

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

������ - ศูนย์กับการลบ

������ - แบบฝึกหัดที่ 3

������ - การลบในแนวตั้ง

������ - แบบฝึกหัดที่ 4

4.2 โจทย์ปัญหาการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

������ - โจทย์ปัญหา

������ - แบบฝึกหัดที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จำนวนนับ 11 ถึง 20

5.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอาบิก

ตัวเลขไทยแสดงจำนวน

������ - เลขโดด

������ - การบอกจำนวน

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

5.2 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

������ - ค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วย

������ - แบบฝึกหัดที่ 3

5.3 การเปรียบเทียบจำนวน

������ - แบบฝึกหัดที่ 4

5.4 การเรียงลำดับจำนวน

������ - แบบฝึกหัดที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

6.1 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20

������ - การบวกให้ครบสิบ

������ - การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

������ - การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบอกไม่เกิน 20 ในแนวตั้ง

������ - การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

6.2 โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20

������ - การวิเคราะห์โจทย์และการหาคำตอบ

������ - การสร้างโจทย์ปัญหา

������ - แบบฝึกหัดที่ 3

6.3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20

������ - การลบจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 4

������ - การลบตามแนวแนวตั้ง

������ - แบบฝึกหัดที่ 5

6.4 โจทย์ปัญหาการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20

������ - การวิเคราะห์โจทย์และการหาคำตอบ

������ - การสร้างโจทย์ปัญหา

������ - แบบฝึกหัดที่ 6

6.5 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

������ - แบบฝึกหัดที่ 7

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดความยาว

7.1 การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูง

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

7.2 การเรียงลำดับความยาวหรือความสูง

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

7.3 การวัดความยาวหรือความสูงโดยเปรียบเทียบกับหน่วยกลาง

������ - การวัดความยาวของสิ่งของที่กำหนดโดยใช้หน่วยกลาง

������ - แบบฝึกหัดที่ 3

������ - การวัดความสูงของสิ่งของที่กำหนดโดยใช้หน่วยกลาง

������ - แบบฝึกหัดที่ 4

������ - การวัดระยะทางโดยเทียบกับหน่วยกลาง

������ - แบบฝึกหัดที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การชั่ง

8.1 การเปรียบเทียบน้ำหนัก

������ - กิจกรรม

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

8.2 การเรียงลำดับน้ำหนัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

8.3 การชั่งโดยใช้หน่วยกลาง

������ - แบบฝึกหัดที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตวง

9.1 การเปรียบเทียบความจุ

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

9.2 การเรียงลำดับความจุ

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

9.3 การตวงโดยใช้หน่วยกลาง

������ - แบบฝึกหัดที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100

10.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก

ตัวเลขไทยแสดงจำนวน

������ - จำนวนนับ 21 ถึง 100

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

10.2 การเขียนจำนวนในรูปกระจาย

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

10.3 ค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วย

������ - แบบฝึกหัดที่ 3

10.4 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน

������ - การนับเพิ่มทีละ 1

������ - การนับเพิ่มที่ละ 2

������ - แบบฝึกหัดที่ 4

������ - การนับลดทีละ 1

������ - แบบฝึกหัดที่ 5

������ - แบบรูปของจำนวนคู่และจำนวนคี่

������ - แบบฝึกหัดที่ 6

10.5 การเปรียบเทียบจำนวนที่มีสองหลัก

������ - การเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เส้นจำนวน

������ - การเปรียบเทียบจำนวน

������ - แบบฝึกหัดที่ 7

10.6 การเรียงลำดับจำนวน

������ - แบบฝึกหัดที่ 8

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต

11.1 รูปเรขาคณิต

������ - รูปปิดและรูปเปิด

������ - รูปเรขาคณิต

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

11.2 แบบรูปเรขาคณิตและแบบรูปอื่นๆ

������ - แบบรูปเรขาคณิต

������ - แบบรูปอื่นๆ

������ - ความสัมพันธ์ของแบบรูปเรขาคณิตและแบบรูปอื่นๆ

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เวลา

12.1 กลางวันและกลางคืน

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

������ - เวลาเช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

12.2 สัปดาห์

������ - แบบฝึกหัดที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวกและการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

13.1 การบวกจำนวนที่มีสองหลัก

������ - ทบทวนการบวก

������ - การบวกตามแนวนอน

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

������ - การบวกตามแนวตั้ง

������ - การบวกตามแนวตั้งโดยวิธีลัด

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

������ - การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 3

13.2 โจทย์ปัญหาการบวก

������ - แบบฝึกหัดที่ 4

13.3 การลบจำนวนที่มีสองหลัก

������ - ทบทวนการลบ

������ - การลบตามแนวนอน

������ - แบบฝึกหัดที่ 5

������ - การลบตามแนวตั้ง

������ - การลบตามแนวตั้งโดยวิธีลัด

������ - แบบฝึกหัดที่ 6

13.4 โจทย์ปัญหาการลบ

������ - แบบฝึกหัดที่ 7

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การบวก ลบระคน

14.1 การบวก ลบระคน

������ - แบบฝึกหัดที่ 1

14.2 โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน

������ - การหาคำตอบ

������ - การสร้างโจทย์ปัญหา

������ - แบบฝึกหัดที่ 2

บรรณานุกรม

ดัชนี