ประถมศึกษา 6

เก็งข้อสอบ O-NET ป.6

เก็งข้อสอบ O-NET ป.6

เก็งข้อสอบ O-NET ป.6

รหัสหนังสือ : 1990109100

จำนวน : 252 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ เก็งข้อสอบ O-NET ป.6 เล่มนี้ประกอบด้วยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา และพละศึกษา ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 4 ชุด ชุดละ 225 ข้อ รวม 900 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ทดลองทำโจทย์ข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อม โดยข้อสอบแต่ละชุดมีคุณภาพทัดเทียม ข้อสอบจริง นอกจากจะใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET แล้ว นัเรียนยังสามารถใช้เตรียมตัวเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาคได้อีกด้วย

:: สารบัญ

แบบทดสอบชุดที่ 1

ฉบับที่ 1

ตอนที่ 1 วิชาภาษาไทย

ตอนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

ฉบับที่ 2

ตอนที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ

ตอนที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

ฉบับที่ 3

ตอนที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 4

ตอนที่ 1 วิชาศิลปะ

ตอนที่ 2 วิชาการงานอชีพและเทคโนโลยี

เฉลยชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

ฉบับที่ 1

ตอนที่ 1 วิชาภาษาไทย

ตอนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

ฉบับที่ 2

ตอนที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ

ตอนที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

ฉบับที่ 3

ตอนที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 4

ตอนที่ 1 วิชาศิลปะ

ตอนที่ 2 วิชาการงานอชีพและเทคโนโลยี

เฉลยชุดที่ 2

แบบทดสอบชุดที่ 3

ฉบับที่ 1

ตอนที่ 1 วิชาภาษาไทย

ตอนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

ฉบับที่ 2

ตอนที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ

ตอนที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

ฉบับที่ 3

ตอนที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 4

ตอนที่ 1 วิชาศิลปะ

ตอนที่ 2 วิชาการงานอชีพและเทคโนโลยี

เฉลยชุดที่ 3

แบบทดสอบชุดที่ 4

ฉบับที่ 1

ตอนที่ 1 วิชาภาษาไทย

ตอนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

ฉบับที่ 2

ตอนที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ

ตอนที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

ฉบับที่ 3

ตอนที่ 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 4

ตอนที่ 1 วิชาศิลปะ

ตอนที่ 2 วิชาการงานอชีพและเทคโนโลยี

เฉลยชุดที่ 4