มัธยมศึกษาปีที่ 6

เฉลยข้อสอบ PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2552

เฉลยข้อสอบ PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2552

เฉลยข้อสอบ PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2552

รหัสหนังสือ : 1990044100

จำนวน : 32 หน้า

ผู้แต่ง :อภิชัย ลี้ภัยวงศ์

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเฉลยข้อสอบ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2552 เล่มนี้ เป็นข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ในระบบแอดมิสชั่นส์ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้จัดทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระบบแอดมิสชั่นส์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ข้อสอบ PAT 4 ครั้งที่ 3/2552 นี้มีทั้งหมด 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นเนื้อหาทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ตอนที่ 2 เป็นศักยภาพทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ซึ่งทางสำนักพิมพ์ได้จัดทำเฉลยพร้อมคำอธิบายไว้อย่างละเอียดทุกข้อ

:: สารบัญ


ข้อมูลเบื้องต้นแอดมิสชั่นส์

- ข้อสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT)

- ข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT)
องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบแอดมิสชั่นส์กลางปี 2553
รายงานสรุปผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 3/2552 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 3/2552 จำแนกตามช่วงคะแนน (ทั้งหมด)
ข้อสอบครั้งที่ 3/2552
74 ข้อสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)
เฉลยข้อสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)