มัธยมศึกษาปีที่ 6

เฉลยข้อสอบ PAT 5 ควาถนัดทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2552

เฉลยข้อสอบ PAT 5 ควาถนัดทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2552

เฉลยข้อสอบ PAT 5 ควาถนัดทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2552

รหัสหนังสือ : 1990045100

จำนวน : 19 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเฉลยข้อสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2552 เล่มนี้ เป็นข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ในระบบแอดมิสชั่นส์ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้จัดทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระบบแอดมิสชั่นส์ ในคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

:: สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้นแอดมิสชั่นส์ - ข้อสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) - ข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบแอดมิสชั่นส์กลางปี 2553 รายงานสรุปผลการสอบความถนัดทั่วไป ( GAT) และการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 3/2552 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) -จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 3/2552 จำแนกตามช่วงคะแนน (ทั้งหมด) ข้อสอบครั้งที่ 3/2552 75 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)