มัธยมศึกษาปีที่ 6

เฉลยข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป ครั้งที่ 3/2552

เฉลยข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป ครั้งที่ 3/2552

เฉลยข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป ครั้งที่ 3/2552

รหัสหนังสือ : 1990042100

จำนวน : 72 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.ชลธิชา สุดมุข และพินิจ ถัดทะพงษ์

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ เฉลยข้อสอบ GAT ข้อสอบความถนัดทั่วไป ครั้งที่ 3/2552 เล่มนี้ เป็นข้อสอบวิชาความถนัดทั่วไป ในระบบแอดมิชชั่นส์กลาง เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปได้เห็นแนวข้อสอบที่ทางสถาบันทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งทางบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ได้จัดทำเฉลยข้อสอบ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในแต่ละวิชาอาจารย์แต่ละท่านได้อธิบายเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อเพื่อให้ นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปเข้าใจเหตุผลว่าทำไมจึงตอบข้อนี้

:: สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้นแอดมิสชั่นส์


��� - องค์ประกอบขององค์ประกอบกลางการรับนิสิตนักศึกษา
��� - แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)
��� - ข้อสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT)
��� - ข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT)

องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบแอดมิสชั่นส์กลางปี 2553


รายงานสรุปผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 3/2552 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


��� - จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 3/2552 จำแนกตามช่วงคะแนน (ทั้งหมด)

ข้อสอบครั้งที่ 3/2552


85 ข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
เฉลยข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT)