มัธยมศึกษาปีที่ 2

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ม.2

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ม.2

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ม.2

รหัสหนังสือ : 1423103100

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :สุนทรี เมฆบุญส่งลาภ

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ New สรุปเข้มสังคมศึกษา ม.2 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเืรื่องและแบบฝึกหัดท้ายบทการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 ภูมิศาสตร์

เรียนรู้ทวีปยุโรป

- ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป

- ลักษณะทางสังคมของทวีปยุโรป

เรียนรู้ทวีปแอฟริกา

- ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา

- ลักษณะทางสังคมของทวีปแอฟริกา

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 1

หน่วยการเรียนรู้ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

- การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

- สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

- การส่งเสริมให้ผู้อื่น

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

สถาบันทางสังคม

- สถาบันทางสังคมที่สำคัญ

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในทวีปเอเชีย

- ลักษณะร่วมกันของวัฒนธรรม

- วัฒนธรรมของประเทศในเอเชีย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

- ความสำคัญของกฎหมาย

- กฎหมายในชีวิตประจำวัน

ผลกระทบของข่าวสารต่อสังคมไทย

- แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ

- สิทธิในข้อมูลข่าวสารของประชาชน

- การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครอง

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 2

หน่วยการเรียนรู้ 3 เศรษฐศาสตร์

การผลิต

- ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตและบริการ

การบริโภค

- พฤติกรรมของผู้บริโภคตามหลักเศรษฐศาสตร์

- ปัจจัยที่กำหนดการบริโภค

- การคุ้มครองผู้บริโภค

ระบบเศรษฐกิจ

- รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ

การออมและการลงทุน

- การออม

- การลงทุน

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

- การค้าระหว่างประเทศ

- การแข่งขันทางการค้า

การพึ่งพาและแข่งขันท่งเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

- สาเหตุของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

- ระดับของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

- การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย

- ผลจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียง

- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

- การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้า

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 3

หน่วยการเรียนรู้ 4 ประวัติศาสตร์

พัฒนาการความเป็นมาของทวีปเอเชีย

- ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานในภูมิภาค

- ประวัติความเป็นมาของเอเชียโดยสังเขป

- การสร้างสรรค์อารยธรรมในทวีปเอเชีย

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

- การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

- ตัวอย่างความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

พัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา

- การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา

- พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา

- พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง

- พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ

- พัฒนาการทางด้านสังคม

- พัฒนาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม

- พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีต่อไทยสมัยอยุธยา

- ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา

พัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี

- การกอบกู้เอกราช

- การสถาปนากรุงธนบุรี

- เหตุผลที่ทรงย้ายราชธานี

- พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง

- พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ

- พัฒนาการทางด้านสังคม

- พัฒนาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม

- พัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- การสิ้นสุดอำนาจทางการเมืองของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี

บุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี

- บุคคลสำคัญสมัยอยุธยา

- บุคคลสำคัญสมัยธนบุรี

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 4

หน่วยการเรียนรู้ 5 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน

- พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า

- พระพุทธศาสนาในประเทศลาว

- พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา

- พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม

- พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย

- พระพุทธศาสนาในสิงคโปร์

- พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย

พุทธประวัติ

- การผจญมาร

- การสั่งสอน

หลักธรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม

- อริยสัจ 4

- ประวัติพุทธสาวก

พุทธสาวิกา

ชาวพุทธตัวอย่าง

พระไตรปิฎก

- โครงสร้างของพระไตรปิฎก

พุทธศาสนสุภาษิต

การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

- หลักในการบริหาร

จิตและการเจริญปัญญา

มารยาทชาวพุทธ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ศาสนพิธี

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 5

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2