ประถมศึกษา 3

ขยันก่อนสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3

ขยันก่อนสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3

ขยันก่อนสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3

รหัสหนังสือ : 1332203110

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :นฤมล พ่วงประสงค์

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 25 บาท

ราคาพิเศษ : 60 บาท

:: รายละเอียด

ขยันก่อนสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 จัดทำขึ้นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค สอบ NT หรือ O-NET และพื้นฐานในระดับการเรียนรู้ที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

บทที่ 1 ตัวเรา

- การถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูก

- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในพืช

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม

บทที่ 2 ทรัพยากรของโลก

- ทรัพยากรในท้องถิ่น

- คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

บทที่ 3 สารรอบตัวเรา

- สมบัติของวัสดุ

- การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

- ผลจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

- การประดิษฐ์ของเล่นและของใช้

บทที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่

- แรงโน้มถ่วงของโลก

- ทำไมวัตถุต่างๆ ไม่ลอยออกไปนอกโลก

- น้ำหนัก

- แรงโน้มถ่วงกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ

- ประโยชน์และโทษของแรงโน้มถ่วง

- การเคลื่อนที่

- แรง

- การเคลื่อนที่เมื่อมีแรงกระทำ

บทที่ 5 ไฟฟ้าในบ้าน

- ไฟฟ้ามาจากไหน

- เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

- การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

บทที่ 6 น้ำและอากาศบนโลก

- น้ำและอากาศกับสิ่งมีชีวิต

- คุณภาพของน้ำ

- การเคลื่อนที่ของอากาศ

บทที่ 7 ท้องฟ้า

- ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2