มัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ PAT 3 ฉบับรวมปี 2552 ครั้งที่ 1-3

ข้อสอบ PAT 3 ฉบับรวมปี 2552 ครั้งที่ 1-3

ข้อสอบ PAT 3 ฉบับรวมปี 2552 ครั้งที่ 1-3

รหัสหนังสือ : 1990049100

จำนวน : 136 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.นันทิยา ชัยบุตร

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ ข้อสอบ PAT 3 ฉบับรวมปี 2552 ครั้งที่ 1-3 เล่มนี้ สำนักพิมพ์แม็คได้รวบรวมข้อสอบ PAT 3 (ความถนัดวิศวกรรมศาสตร์) ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความถนัดทางการศึกษา วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ในระบบแอดมิสชั่นส์ ที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้จัดทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบแอดมิสชั่นส์ ในปี 2552 ทั้ง 3 ครั้ง เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปได้เห็นแนวข้อสอบ PAT 3 ในปี 2552 ทั้งหมด และยังได้ปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในเล่มได้แยกข้อสอบและเฉลยออกเป็นครั้งๆเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา ไม่สับสนและสามารถวิเคราะห์ข้อสอบและวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องได้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบสำหรับการเตรียมการสอบในครั้งต่อๆไป

:: สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้นแอดมิสชั่นส์

������- ข้อสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT)

������- ข้อสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT)

องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบแอดมิสชั่นส์กลางปี 2553

รายงานสรุปผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ 1/2552

������- ค่าสถิติพื้นฐาน GAT-PAT

������- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT จำแนกตามช่วงคะแนน

������- เปรียบเทียบค่าสถิติของผู้เข้าสอบ GAT-PAT ตามระดับชั้น

ครั้งที่ 2/2552

������- ค่าสถิติพื้นฐาน GAT-PAT

������- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT จำแนกตามช่วงคะแนน (ทั้งหมด)

������- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT จำแนกตามช่วงคะแนน (สูงกว่า ม.6)

������- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT จำแนกตามช่วงคะแนน (ม.6)

������- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT จำแนกตามช่วงคะแนน (ม.5)

ครั้งที่ 3/2552

������- จำนวนผู้เข้าสอบ GAT-PAT จำแนกตามช่วงคะแนน (ทั้งหมด)

ข้อสอบครั้งที่ 1/2552

ข้อสอบครั้งที่ 2/2552

ข้อสอบครั้งที่ 3/2552