ประถมศึกษา 2

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.2

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.2

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.2

รหัสหนังสือ : 1322303100

จำนวน : 168 หน้า

ผู้แต่ง :ชูวิทย์ นักร้อง และคณะ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000

- การนับเพิ่มทีละร้อย

การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน

การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

ค่าของตัวเลขในหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย

การเปรียบเทียบจำนวน

- การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน

- การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากัน

การเรียงลำดับจำนวน

จำนวนคู่และจำนวนคี่

แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน

- แบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100

- แบบรูปและความสัมพันธ์ที่ลดลงทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 1

หน่วยการเรียนรู้ 2 การบวกและการลบจนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

การบวก

- ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลไม่เกิน 100 (ไม่มีการทด)

- ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลไม่เกิน 100 และมีการทด

- การสลับที่ของการบวก

-การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100

การลบ

- ทบทวนการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 (ไม่มีการกระจาย)

- การกระจายจำนวนจากหลักสิบไปหลักหน่วย

- การลบจำนวนท่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 และมีการกระจาย

-ความสัมพันธ์ของตัวตั้ง ตัวลบ และผลลบ

โจทย์ปัญหา

- โจทย์ปัญหาการบวกและการแสดงวิธีทำ

- โจทย์ปัญหาการลบและการแสดงวิธีทำ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 2

หน่วยการเรียนรู้ 3 การวัดความยาว ความสูงและระยะทาง

การวัดความยาว

- เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว

- หน่วยความยาวเป็นเซนติเมตร

- หน่วยความยาวเป็นเมตร

- การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร

การวัดความสูง

การวัดระยะทาง

การเปรียบเทียบความยาว

การเปรียบเทียบความสูง

โจทย์ปัญหา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 3

หน่วยการเรียนรู้ 4 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

การบวก

- การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด

- การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 และมีการทด

- การสลับที่ของการบวก

- การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

การลบ

- การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย

- การกระจายจำนวนจากหลักร้อยไปหลักสิบ

- การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 และมีการกระจาย

- ความสัมพันธ์ของตัวตั้ง ตัวลบ และผลลบ

โจทย์ปัญหา

- โจทย์ปัญหาการบวกและการแสดงวิธีทำ

- โจทย์ปัญหาการลบและการแสดงวิธีทำ

การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

- การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาจากรูป

- การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาจากจำนวนสองจำนวน

หน่วยการเรียนรู้ 5 การชั่ง

เครื่องชั่ง

หน่วยน้ำหนักเป็นกิโลกรัม

การชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริง

การชั่งน้ำหนักเป็นิโลกรัมและขีด

การเปรียบเทียบน้ำหนัก

โจทย์ปัญหา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 5

หน่วยการเรียนรู้ 6 การคูณ

การบวกและการคูณ

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

การสลับที่ของการคูณ

สูตรคูณ

การหาผลคูณโดยใช้สูตรคูณ

การหาผลคูณของจำนวนใดๆ กับศูนย์ (0)

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 10, 20, 30,...,90

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (ไม่มีการทด)

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด)

โจทย์ปัญหา

การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการคูณ

- การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาจากรูป

- การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 6

หน่วยการเรียนรู้ 7 เวลา

นาฬิกา

การบอกเวลาเป็นนาฬิกา

ชั่วโมงกับนาที

การบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาที

การอ่านปฏิทิน

เดือนและอันดับที่ของเดือน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 7

หน่วยการเรียนรู้ 8 เงิน

เงินเหรียญชนิดต่างๆ

ธนบัตรชนิดต่างๆ

การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบัตร

การแลกเงิน

- การแลกเงินเหรียญกับเงินเหรียญ

- การแลกธนบัตรกับเงินเหรียญ

- การแลกธนบัตรกับธนบัตร

การบอกจำนวนเงินทั้งหมด

การให้เงินพอดีกับราคาสิ่งของ

เงินทอน

โจทย์ปัญหา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 8

หน่วยการเรียนรู้ 9 การหาร

การลบและการหาร

ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร

การหาผลงาน

การหารลงตัวและการหารที่เหลือเศษ

การตรวจคำตอบ

โจทย์ปัญหา

การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการหาร

- การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาจากรูป

- การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 9

หน่วยการเรียนรู้ 10 การตวง

เครื่องตวง

หน่วยการตวง

การตวงสิ่งของให้มีปริมาตร 1 ลิตร

การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของ

ความจุ

การเปรียบเทียบความจุ

โจทย์ปัญหา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 10

หน่วยการเรียนรู้ 11 รูปเรขาคณิต

รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี

รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม

การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี โดยใช้แบบของรูป

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม และทรงกระบอก

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รูปวงกลมกับทรงกลม

หน้าต่างๆของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

แบบรูปและความสัมพันธ์

-แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต

-แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปอื่นๆ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 11

หน่วยการเรียนรู้ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน

โจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน

ทบทวนโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร

โจทย์ปัญหาระคน

การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาระคน

-การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาจากรูป

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 12

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2