มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2412211130

จำนวน : 252 หน้า

ผู้แต่ง :ประดับ นาคแก้ว และคณะ

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 104 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชุดหนังสือเรียนแม็คเล่มนี้ ได้พัฒนาและปรับทั้งเนื้อหา กิจกรรมการทดลอง ภาพประกอบ แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย ให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2552 และปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

������ - เซลล์ : หน่วยของสิ่งมีชีวิต

������ - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืช

������ - ส่วนประกอบของพืช

������ - การเจริญเติบโตของพืช

������ - การสร้างอาหารของพืช

������ - การลำเลียงในพืช

������ - การสืบพันธุ์ของพืช

������ - การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า

������ - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารและการจำแนก

������ - สสารและสาร

������ - การจำแนกประเภทของสาร

������ - สารกับการจัดเรียงอนุภาค

������ - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารละลาย

������ - สมบัติของสารละลาย

������ - ความเข้มข้นของสารละลาย

������ - การเตรียมสารละลาย

������ - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารละลายกรด-เบส

������ - ความเป็นกรด-เบสของสารในชีวิตประจำวัน

������ - สมบัติของสารละลายกรด-เบส

������ - ค่า pH กับความเป็นกรด-เบสของสาร

������ - อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส

������ - สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งแวดล้อม

������ - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปริมาณทางฟิสิกส์และการเคลื่อนที่ของวัตถุ

������ - ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์

������ - การเคลื่อนที่ของวัตถุ

������ - การกระจัด ความเร็ว และอัตราเร็ว

������ - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พลังงานความร้อน

������ - พลังงานความร้อน

������ - การถ่ายโอนพลังงานความร้อน

������ - สมดุลความร้อน

������ - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ปรากฎการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน

������ - บรรยากาศ

������ - สมบัติของอากาศ

������ - เมฆ หมอก และน้ำค้าง

������ - ฝน

������ - ลมและพายุ

������ - การพยากรณ์อากาศ

������ - การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก

������ - ปรากฎการณ์ทางลม ฟ้า อากาศ และวิธีป้องกัน

������ - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ดัชนี