ประถมศึกษา 3

ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์ ป.3.

ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์ ป.3.

ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์ ป.3.

รหัสหนังสือ : 1332305110

จำนวน : 168 หน้า

ผู้แต่ง :ชูวิทย์ นักร้อง

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 25 บาท

ราคาพิเศษ : 60 บาท

:: รายละเอียด

ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์ ป.3 เล่มนี้จัดทำขึ้นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบ NT หรือ O-NET และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

- จำนวนนับไม่เกิน 1,000

- จำนวนนับไม่เกิน 10,000

- จำนวนนับไม่เกิน 100,000

- การเขียนในรูปกระจาย

- ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

- การเปรียบเทียบจำนวน

- การเรียงลำดับจำนวน

- แบบรูปและการความสัมพันธ์ของจำนวน

- แบบฝึกหัด

บทที่ 2 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

- การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล

- แผนภูมิรูปภาพ

- แผนภูมิแท่ง

- แบบฝึกหัด

บทที่ 3 การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

- การบวกจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 10,000

- การบวกจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

- การลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 10,000

- การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000

- การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

- การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

- แบบฝึกหัด

บทที่ 4 การวัดความยาว

- เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว

- หน่วยการวัดความยาว

- การวัดความยาวโดยใช้หน่วยมาตรฐาน

- การเลือกใช้เครื่องวัดและหน่วยการวัดความยาวที่เหมาะสม

- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว

- การเปรียบเทียบความยาว ความสูง และระยะทาง

- การคาดคะเนความยาว

- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

- แบบฝึกหัด

บทที่ 5 เวลา

- นาฬิกา

- การเขียนเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน

- ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

- การอ่านและการบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์

- โจทย์ปัญหา

- แบบฝึกหัด

บทที่ 6 ทบทวนการคูณและการหาร

- การคูณ

- การหาร

- แบบฝึกหัด

บทที่ 7 การชั่ง การตวง

- การชั่ง

- หน่วยที่ใช้ในการชั่ง

- การอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่ง

- การเปรียบเทียบน้ำหนัก

- การคาดคะเนน้ำหนัก

- โจทย์ปัญหาการชั่ง

- การตวง

- หน่วยที่ใช้ในการตวง

- การตวงสิ่งของเป็นลิตร

- การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของ

- การเปรียบเทียบความจุ

- การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ

- โจทย์ปัญหาการตวง

- แบบฝึกหัด

บทที่ 8 การคูณ

- การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 100

- การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 200, 300, ..., 900

- การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 1,000

- การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 2,000, 3,000, ..., 9,000

- การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก

- การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสี่หลัก

- การคูณ 10, 20, ..., 90 กับจำนวนที่สองหลัก

- การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

- โจทย์ปัญหาการคูณ

- โจทย์ปัญหาระคน

- การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการคูณ

- แบบฝึกหัด

บทที่ 9 การหาร

- การหารเมื่อตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสองหลักและตัวหารเป็นจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

- การหารเมื่อตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสามหลักและตัวหารเป็นจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

- การหารเมื่อตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสี่หลักและตัวหารเป็นจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

- โจทย์ปัญหาการหาร

- โจทย์ปัญหาระคน

- การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการหาร

- แบบฝึกหัด

บทที่ 10 เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย

- ธนบัตรและเงินเหรียญชนิดต่างๆ

- การแลกเงิน

- การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

- โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนเงิน

- โจทย์ปัญหาการคูณและการหารจำนวนเงิน

- โจทย์ปัญหาระคน

- บันทึกรายรับรายจ่าย

- แบบฝึกหัด

บทที่ 11 จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม

- จุด

- ส่วนของเส้นตรง

- เส้นตรง รังสี

- จุดตัด

- มุม จุดยอดมุม

- แบบฝึกหัด

บทที่ 12 รูปเรขาคณิต

- รูปเรขาคณิตสองมิติ

- รูปเรขาคณิตสามมิติ

- รูปสมมาตร

- แบบฝึกหัด

บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน

- การบวก ลบ คูณ หารระคน

- โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

- แบบฝึกหัด

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2