หนังสือการงานฯ เล่มที่ 1 (สาระที่ 1 และ 4) (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือการงานฯ เล่มที่ 1 (สาระที่ 1 และ 4) (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือการงานฯ เล่มที่ 1 (สาระที่ 1 และ 4) (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2505106100

จำนวน : 224 หน้า

ผู้แต่ง :น้อย สุวรรณี และคณะ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่มที่ 1 จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะและความสามารถครอบคลุมสาระต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด การนำเสนอเนื้อหาสาระเป็นลักษณะหน่วยการเรียนรู้ที่มีแผนผังเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ มีจุัดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มีกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีกิจกรรมปฏิบัติที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงตามกรอบของใบงานที่กำหนดให้ตามวัยและความสามารถของผู้เรียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานในชีวิตประจำวัน

ความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน

������- งานอาชีพ

������- งานบ้าน

การเลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

������- ความหมายและความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

������- หลักการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

������- การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกัน

การคิดสร้างสรรค์

������- อุปสรรคของการฝึกความคิดสร้างสรรค์

������- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

ทักษะการทำงานร่วมกัน

������- ลักษณะของกลุ่มที่ดี

������- กระบวนการกลุ่ม

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

������- ตัวอย่างงานประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

������- เราได้ยินเสียงแตกต่างกันอย่างไร

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

������- หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของครอบครัว

������- หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของโรงเรียน

������- หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะการจัดการ

การดูแลรักษา ทำความสะอาด จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน

������- การดูแลรักษาทำความสะอาดบ้าน

������- การจัดตกแต่งบ้าน

การดูแลรักษา ทำความสะอาด จัดและตกแต่งโรงเรียน

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การบำรุง เก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

������- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรรู้จัก

������- วิธีการบำรุงเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การปลูกพืช การขยายพันธุ์ และการเลี้ยงสัตว์

������- การปลูกพืช

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

������- การขยายพันธุ์พืช

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

������- การเลี้ยงสัตว์

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การดำเนินการทางธุรกิจ

������- ความเป็นมาและความหมายของธุรกิจ

������- หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ

������- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ

������- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

������- ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

������- ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

������- คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

������- ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า

������- กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า

������- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า

������- หลักการวัดขนาดตัว

������- การใช้จักรเย็บผ้า

������- วิธีการใช้และการบำรุงรักษาจักรเย็บผ้า

������- การตกแต่งและการดัดแปลงเสื้อผ้า

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การเก็บ การถนอม และแปรรูปอาหาร

������- การเก็บรักษาอาหาร

������- การถนอมและการแปรรูปอาหาร

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน

������- หลักการติดตั้งปั๊มน้ำ

������- หลักการประกอบโต๊ะปฏิบัติการในโรงเรียน

������- หลักการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน

ทักษะในหารแสวงหาความรู้

������- การศึกษาค้นคว้า

������- การรวบรวม

������- การสังเกต

������- การสำรวจ

������- การบันทึก

������-กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน

������- ลักษณะนิสัยในการทำงาน

������- คุณธรรมที่สำคัญในการทำงาน

การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน

������- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การอาชีพ

แนวทางเข้าสู่อาชีพ

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ

������- วิธีการเลือกและใช้เทคโนโลยี

������- หลักการเลือกและใช้เทคโนโลยี

������- เหตุผลในการเลือกและใช้เทคโนโลยี

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

ประสบการณ์ในอาชีพ

������- การจำลองอาชีพเพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ

������- กิจกรรมอาชีพ

คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

������- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

บรรณานุกรม

ดัชนี