หนังสือการงานฯ เล่มที่ 2 (สาระที่ 2) (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือการงานฯ เล่มที่ 2 (สาระที่ 2) (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือการงานฯ เล่มที่ 2 (สาระที่ 2) (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2505107100

จำนวน : 136 หน้า

ผู้แต่ง :น้อย สุวรรณมณี และคณะ

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่มที่ 2 จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางและตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดในสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และสามารถนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ การนำเสนอเนื้อหาเป็นลักษณะหน่วยการเรียนรู้ที่มีแผนผังเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มีกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีกิจกรรมปฏิบัติที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงตามกรอบของภาระงานที่กำหนดให้ตามวัยและความสามารถของผู้เรียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยี

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี

������ - ระดับของเทคโนโลยี

������ - สาขาของเทคโนโลยี

������ - ลักษณะของเทคโนโลยีที่ดี

������ - การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี

ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น

ระบบเทคโนโลยี

������ - ตัวป้อน

������ - กระบวนการ

������ - ผลผลิตหรือผลลัพธ์

������ - ทรัพยากรเทคโนโลยี

������ - ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการนำเสนอผลงาน

การออกแบบผลิตภัณฑ์

������ - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์

������ - ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์

������ - หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

������ - ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์

������ - หลักการพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์

������ - ลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ์

������ - มิติในการออกแบบ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

ภาพฉาย

������ - ความหมายและความสำคัญของภาพฉาย

������ - หลักการมองภาพฉายบนชิ้นงาน

������ - ทิศทางการมองภาพฉายทั้ง 3 ด้าน

������ - การบอกขนาดมิติของภาพฉาย

������ - ตัวอย่างการเขียนภาพฉายมุมที่ 1

������ - การเขียนแบบสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและการนำเสนอผลงาน

������ - การนำโปรแกรม Pro/DESKTOP มาใช้งาน

������ - การใช้งานโปรแกรม Pro/DESKTOP

������ - ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม Pro/DESKTOP ในการออกแบบ

������ - ประโยชน์ของการนำเสนอผลงานการออกแบบด้วยซอฟต์แวร์

������ - วิธีการนำเสนอผลงาน

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี

วิธีการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้และวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี

กลไกและการควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

������ - ไฟฟ้า

������ - วงจรไฟฟ้า

������ - อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า

������ - ไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

������ - องค์ประกอบด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

������ - ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์

ความคิดสร้างสรรค์

������ - วิธีฝึกตนเองให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

������ - ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์

นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

������ - การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับชีวิตประจำวัน

การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์

������ - สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

������ - ขยะอิเล็กทรอนิกส์

การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน

������ - กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี

������ - การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

เทคโนโลยีสะอาด

������ - หลักการของเทคโนโลยีสะอาด

������ - ประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด

������ - ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำเทคโนโลยีสะอาด ปัญหาและอุปสรรคในการนำเทคโนโลยีสะอาดไปใช้

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

บรรณานุกรม

ดัชนี