มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2504207120

จำนวน : 220 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์ และคณะ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวอชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน การนำเสนอ ได้นำเสนอเนื้อหาในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้และการนำเสนอแผนผังเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีในเนื้อหาหลักทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ เพื่อฝึกการคิด ทั้งการคิดพื้นฐานและการคิดขั้นสูง

:: สารบัญ

สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของตัวเรา

หน่วยย่อยที่ 1.1 ร่างกายของเรา

ระบบต่างๆของร่างกาย

������ - ระบบหายใจ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

������ - ระบบทางเดินอาหาร

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

หน่วยย่อยที่ 2.1 เพศศึกษากับการดำเนินชีวิต

อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต

������ - อิทธิพลของครอบครัวกับพฤติกรรมทางเพศ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

������ - อิทธิพลของเพื่อนที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

������ - อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

สังคมไทยและค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ

������ - ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย

������ - ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรมอื่นๆ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยย่อยที่ 3.1 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ภาวะสุขภาพในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

การสร้างเสริมสุขภาพในสภาวะปัจจุบัน

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

������ - แนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

การประเมินสุขภาพส่วนบุคคล

������ - แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง

������ - หลักการประเมินสุขภาพส่วนบุคคล

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 3.2 การวางแผนการพัฒนาสุขภาพของตนเองและครอบครัว

งานสาธารณสุขเพื่อชีวิต

������ - ความหมายและความสำคุญของสาธารณสุข

������ - รูปแบบการบริการสาธารณสุข

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

การสาธาณสุขมูลฐาน

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

แนวทางการปฏิบัติตนในการไปพบแพทย์

แนวคิดการตรวจสุขภาพประจำปี

การประกันสุขภาพกับภาวะในชีวิตประจำวัน

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

������ - กิจกรรมเสนอแนะ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงสุขภาพ

หน่วยย่อยที่ 4.1 สุขภาพกับความปลอดภัย

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทย

������ - ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิต

������ - พฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต

������ - แนวทางการป้องกันภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

������ - ความหมายและความสำคัญของประชาสังคม

������ - บทบาทของประชาสังคมกับความปลอดภัยในชีวิต

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

������ - กิจกรรมเสนอแนะ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 4.2 หลักและวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ

ความสำคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพ

������ - การหยุดหายใจ

������ - หัวใจหยุดทำงาน

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

หลักและวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ

������ - การผายปอด

������ - การะกระตุ้นหัวใจ

������ - การผายปอดและการกระตุ้นหัวใจควบคู่กันโดยผู้ปฐมพยาบาล 1 คน

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

������ - กิจกรรมเสนอแนะ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

พลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกาย

การเคลื่อนไหวพื้นฐาน

กฎของนิวตันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

มุมของการเคลื่อนไหวในขณะเล่นกีฬา

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การออกกำลังกาย

หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

คุณค่าและความสำคัญของการออกกำลังกาย

ผลการออกกำลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฟุตบอล

ประวัติ ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตบอล

������ - ประวัติกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย

������ - ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาฟุตบอล

������ - มารยาทของการเป็นผู้เล่นกีฬาที่ดี

������ - มารยาทของการเป็นผู้ชมกีฬาที่ดี

การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาฟุตบอล

������ - การอบอุ่นร่างกาย

������ - การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายสำหรับกีฬาฟุบอล

ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาฟุตบอล

������ - การเดาะลูกบอล

������ - การเตะลูกบอล

������ - การหยุดลูกบอล

������ - การเลี้ยงลูกบอล

������ - การโหม่งลูกบอล

������ - การทุ่มลูกบอล

������ - การเป็นผู้รักษาประตู

ตำแหน่งและหน้าที่ผู้เล่นฟุตบอล

ระบบการเล่นฟุตบอล

กติกาฟุตบอล

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เซปักตะกร้อ

ประวัติกีฬาตะกร้อ

������ - วิวัฒนาการของกีฬาตะกร้อในประเทศไทย

������ - ประโยชน์ของการเล่นกีฬาตะกร้อ

������ - มารยาทของผู้เล่นและผู้ชมตะกร้อที่ดี

การอบอุ่นร่างกาย

������ - ท่าการบริหารเพื่ออบอุ่นร่างกายที่เหมาะสำหรับการเล่นกีฬาตะกร้อ

ทักษะพื้นฐานของการเล่นกีฬาตะกร้อ

เซปักตะกร้อ

������ - เทคนิคในการเล่นเกมรับและเกมรุกกีฬาเซปักตะกร้อ

������ - กติกาเซปักตะกร้อ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หลักการและแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการ

ความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการ

ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ

ประเภทและหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ

������ - หลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ

ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ดัชนี