ประถมศึกษา 4

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2342312120

จำนวน : 127 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบ่งออกเป็น 2 เล่มคือ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 และ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ได้จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ตรงตามตัวชี้วัด ชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กิจกรรมการสอนการเรียนในหนังสือเล่มนี้ได้บูรณาการสาระต่างๆเข้าด้วยกันไว้ในหน่วยการเรียนรู้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ฝึกทักษะตามสาระและทดสอบเพื่อวัดผลประเมินผลตนเองตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัดชั้นปีด้านความรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การวัด

8.1 การวัดความยาว

������ 8.1.1 ทบทวนการวัดความยาว

������ กิจกรรมที่ 8.1.1

������ 8.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว

������ กิจกรรมที่ 8.1.2

������ 8.1.3 การคาดคะเนความยาว

������ กิจกรรมที่ 8.1.3

������ 8.1.4 โจทย์ปัญหา

������ กิจกรรมที่ 8.1.4

8.2 การชั่ง

������ 8.2.1 ทบทวนการชั่ง

������ กิจกรรมที่ 8.2.1

������ 8.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง

������ กิจกรรมที่ 8.2.2

������ 8.2.3 การคาดคะเนน้ำหนัก

������ กิจกรรมที่ 8.2.3

������ 8.2.4 โจทย์ปัญหา

������ กิจกรรมที่ 8.2.4

8.3 การตวง

������ 8.3.1 ทบทวนการตวง

������ กิจกรรมที่ 8.3.1

������ 8.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง

������ กิจกรรมที่ 8.3.2

������ 8.3.3 การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ

������ กิจกรรมที่ 8.3.3

������ 8.3.4 โจทย์ปัญหา

������ กิจกรรมที่ 8.3.4

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พื้นที่

9.1 พื้นที่

������ กิจกรรมที่ 9.1

9.2 การหาพื้นที่

������ กิจกรรมที่ 9.2

9.3 การหาพื้นที่โดยประมาณ

������ กิจกรรมที่ 9.3

9.4 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

������ กิจกรรมที่ 9.4

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เงิน

10.1 ทบทวนเรื่องเงิน

������ 10.1.1 การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

������ กิจกรรมที่ 10.1.1

������ 10.1.2 การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

������ กิจกรรมที่ 10.1.2

������ 10.1.3 การแลกเงิน

������ กิจกรรมที่ 10.1.3

10.2 โจทย์ปัญหา

������ กิจกรรมที่ 10.2

10.3 การบันทึกรายรับรายจ่าย

������ กิจกรรมที่ 10.3

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เศษส่วน

11.1 การแบ่งรูปออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน 3 ส่วนเท่ากัน และ 4 ส่วนเท่ากัน

������ กิจกรรมที่ 11.1

11.2 เศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับ 1

������ กิจกรรมที่ 11.2

11.3 เศษส่วนที่ตัวเศษมากกว่า 1 แต่น้อยกว่าตัวส่วน

������ กิจกรรมที่ 11.3

11.4 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

������ กิจกรรมที่ 11.4

11.5 การบวกเศษส่สนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

������ กิจกรรมที่ 11.5

11.6 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

������ กิจกรรมที่ 11.6

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เวลา

12.1 การบอกเวลา

������ 12.1.1 การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที

������ กิจกรรมที่ 12.1.1

������ 12.1.2 การแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา

������ กิจกรรมที่ 12.1.2

������ 12.1.3 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด

������ กิจกรรมที่ 12.1.3

������ 12.1.4 การบอกช่วงเวลา

������ กิจกรรมที่ 12.1.4

12.2 การอ่านและการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม

������ กิจกรรมที่ 12.2

12.3 การอ่านตารางเวลา

������ กิจกรรมที่ 12.3

12.4 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา

������ กิจกรรมที่ 12.4

12.5 โจทย์ปัญหา

������ กิจกรรมที่ 12.5

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ทศนิยม

13.1 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

������ กิจกรรมที่ 13.1

13.2 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

������ กิจกรรมที่ 13.2

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย