ประถมศึกษา 3

หนังสือเรียน สังคมฯ ป.3 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สังคมฯ ป.3 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สังคมฯ ป.3 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2333103110

จำนวน : 194 หน้า

ผู้แต่ง :อำนวย พุทธมี และคณะ

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้รายชั้นปี หนังสือเรียนแม็คประกอบด้วยเนื้อหาครบถวนตามกลุ่มการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้ง 5 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ การนำเสนอในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดชั้นปี ผังมโนทัศน์ และสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ ที่มีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เนื้อหาหลักทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ เพื่อฝึกการคิด ทั้งการคิดพื้นฐาน และการคิดขั้นสูง ตลอดจนกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สรรพสิ่งในชุมชน

������ ชุมชนของเรา

������ ที่ตั้งของสถานที่ต่างๆในชุมชน

������ เครื่องมือที่ใช้ในการทำแผนผังหรือแผนที่

������ คำถามท้ายหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา

������ ปจจัยที่มีผลต้อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน

������ การดำรงชีวิตของผู้คนในอดีตและปัจจุบัน

������ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน

������ มลพิษในชุมชน

������ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน

������ คำถามท้ายหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การอยู่ร่วมกันในสังคม

������ วัฒนธรรมในชุมชน

������ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

������ คำถามท้ายหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน

������ บทบาท หน้าที่ของสมาชิกที่ดีของโรงเรียนตามระบอบประชาธิปไตย

������ กระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน

������ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย

������ คำถามท้ายหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์

������ สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต

������ การใช้จ่ายที่เหมาะสม

������ ภาษี

������ คำถามท้ายหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เวลาและการสืบค้นเรื่องราวในชุมชน

������ การนับวัน เดือน ปี

������ การเปรียบเทียบเวลาโดยใช้ปฏิทิน

������ วันสำคัญในปฏิทิน

������ เหตุการณ์สำคัญในโรงเรียนและชุมชน

������ คำถามท้ายหน่วย

กน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ชาติไทยของเรา

������ ราชอาณาจักรไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

������ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของราชอาณาจักรไทย

������ วีรบุรุษ วีรสตรีไทย

������ คำถามท้ายหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรามีศาสนา

������ ศาสนาในประเทศไทย

������ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

������ พุทธประวัติ

������ ประวัติพุทธสาวก

������ ชาดกที่ควรรู้

������ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

������ คำถามท้ายหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หลักธรรมการทำความดี

������ ศรัทธาในพระคุณของพระรัตนตรัย

������ หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน

������ พุทธศาสนสุภาษิต

������ คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบ

������ พระไตรปิฎก

������ คำถามท้ายหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 วิถีชาวพุทธ

������ สติสัมปชัญญะและสมาธิ

������ หน้าที่ชาวพุทธ

������ศาสนพิธี

������ ชาวพุทธตัวอย่าง

������ คำถามท้ายหน่วย

บรรณานุกรม

ดัชนี