มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2414208130

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์ และคณะ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง หนังสือเรียนแม็ค ประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้ง 4 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต การนำเสนอได้นำเสนอเนื้อหาในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้และการนำเสนอแผนผังเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีในเนื้อหาหลักทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบความเข้้าใจ เพื่อฝึกการคิด ทั้งการคิดพื้นฐานและการคิดขั้นสูง ตลอดจนกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยย่อยที่ 1.1 ร่างกายของเรา

ระบบประสาท

������ - โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท

������ - วิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติ

ระบบต่อมไร้ท่อ

������ - ความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

������ - วิธีดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 1.2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

พัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน

แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

หน่วยย่อยที่ 2.1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

การเบี่ยงเบนทางเพศ

������ - สาเหตุของการเบี่ยงเบนทางเพศของวัยรุ่น

������ - ผลกระทบของการเบี่ยงเบนทางเพศที่มีต่อบุคคลและสังคม

������ - การป้องกันปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศของวัยรุ่น

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

การใช้ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยย่อยที่ 3.1 อาหารกับสุขภาพ

อาหารสำหรับบุคคลในวัยต่างๆ

������ - อาหารสำหรับวัยทารก

������ - อาหารสำหรับวัยเด็กก่อนเรียน

������ - อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน

������ - อาหารสำหรับวัยรุ่น

������ - อาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่

������ - อาหารสำหรับวัยสูงอายุหรือวัยชรา

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย

������ - โภชนบัญญัติ 9 ประการ

������ - ธงโภชนาการ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย

������ - องค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

ปัญหาที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

อาหารกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่น

วิธีการควบคุมและรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

������ - ข้อเสนอแนะสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินหรือต้องการควบคุมน้ำหนัก

������ - ข้อเสนอแนะสำหรับคนที่มีน้ำหนักน้อยหรือต้องการเพิ่มน้ำหนัก

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 3.2 สมรรถภาพทางกาย

ความหมายและความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

������ - ความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

หลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย

วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงสุขภาพ

หน่วยย่อยที่ 4.1 การปฐมพยาาบาล

ความหมายของการปฐมพยาบาล

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

วิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น

������ - การสำรวจอาการบาดเจ็บ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 4.2 สารเสพติด

ความหมายและประเภทของสารเสพติด

������ - ประเภทของสารเสพติด

������ -กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

ลักษณะและอาการทั่วไปของผู้ติดสารเสพติด

ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติดแต่ละชนิด

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติด

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ

ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ดัชนี