หนังสือการงานฯ เล่มที่ 3 (สาระที่ 3) (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือการงานฯ เล่มที่ 3 (สาระที่ 3) (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือการงานฯ เล่มที่ 3 (สาระที่ 3) (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2505108100

จำนวน : 152 หน้า

ผู้แต่ง :น้อย สุวรรณมณี และคณะ

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาที่ 4-6 เล่มที่ 3 จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และความสามารถครอบคลุมสาระต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนดดังนี้ สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การนำเสนอเนื้อหาสาระเป็นลักษณะหน่วยการเรียนรู้ที่มีแผนผังเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มีกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีกิจกรรมปฏิบัติที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงตามกรอบของภาระงานที่กำหนดให้ตามวัยและความสามารถของผู้เรียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสารสนเทศและการทำงานของคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 1.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์

บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

ข้อมูล

������ - การวัดขนาดข้อมูล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยย่อยที่ 1.2 องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ระบบขนส่งข้อมูลหรือบัส

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

������ - การทำงานของคอมพิวเตอร์

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยย่อยที่ 1.3 ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบสื่อสารข้อมูล

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

������ - สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายหรือโทโปโลยี

������ - ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิธีการถ่ายโอนข้อมูล

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยย่อยที่ 1.4 คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์

������ - ชนิดของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานและอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดดิสก์

������ - ความเร็วในการหมุนของฮาร์ดดิส

������ - ความจุของข้อมูล

������ - ประเภทของฮาร์ดดิสก์

������ - การวัดประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์

ข้อควรระวังในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน

������ - รูปแบบในการนำเสนองาน

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

������ - ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

������ - กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมภาษา

หน่วยย่อยที่ 3.1 การพัฒนาโปรแกรม

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

วิธีการวิเคราะห์ปัญหา

วิธีการออกแบบโปรแกรม

������ - การเขียนผังงาน

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยย่อยที่ 3.2 การเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง

การเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ

การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ

������ - โปรแกรมวิชวลเบสิก

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยย่อยที่ 3.3 การเขียนโปรแกรมเพื่อนำไปใช้งาน

โปรแกรมแบบลำดับ

โปรแกรมแบบมีทางเลือก 2 ทางเลือก

โปรแกรมแบบมีทางเลือกมากกว่า 2 ทางเลือก

โปรแกรมแบบทำซ้ำตราบเท่าที่เป็นจริง (Do While)

โปรแกรมแบบทำซ้ำจนกระทั่งเป็นจริง (Do Until)

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์

หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

������ - วิธีการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

������ - รูปแบบการนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

������ - วิธีการนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์หน้าชั้นเรียน

������ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

บรรณานุกรม

ดัชนี