ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียน สังคมฯ ป.4 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สังคมฯ ป.4 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน สังคมฯ ป.4 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2343103120

จำนวน : 196 หน้า

ผู้แต่ง :อำนวย พุทธมี และคณะ

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้รายชั้นปี หนังสือแม็คประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้ง 5 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ การนำเสนอในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยผังมโนทัศน์ ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนและสาระแกนกลางเนื้อหาหลักทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ เพื่อฝึกการคิด ทั้งการคิดพื้นฐานและการคิดขั้นสูง ตลอดจนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักจังหวัดของเรา

������ - การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เรียนรู้จังหวัดของเรา

������ - ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดต่างๆในประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมรอบตัวในจังหวัดของเรา

������ - สภาพแวดล้อมในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย

������ - การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดของเรา

������ - การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้

������ - ทรัพยากรกับการดำเนินชีวิต

������ - การบริโภค

������ - เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อยู่อย่างพอเพียง

������ - เศรษฐกิจพอเพียง

������ - การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลเมืองดีของประเทศ

������ - พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

������ - การอยู่ร่วมกันในสังคม

������ - สิทธิพื้นฐานของเด็ก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเมืองการปกครอง

������ - การปกครองระบอบประชาธิปไตย

������ - สถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย

������ - หน้าที่พลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

������ - ช่วงเวลาและศักราช

������ - ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

������ - ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

������ - หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การตั้งถิ่นฐานของรัฐไทยในดินแดนประเทศไทย

������ - การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย

������ - รัฐไทยในดินแดนประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

������ - พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

������ - บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย

������ - ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ศาสนาที่เรานับถือ

������ - พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ

������ - พุทธประวัติ

������ - ชาดกที่ควรรู้

������ - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

������ - พระรัตนตรัย

������ - พุทธศาสนสุภาษิต

������ - พระไตรปิฎก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การปฏิบัติแบบชาวพุทธ

������ - ประวัติพุทธสาวก

������ - หน้าที่ชาวพุทธ

������ - มารยาทชาวพุทธ

������ - ชาวพุทธตัวอย่าง

������ - ศาสนพิธี

บรรณานุกรม

ดัชนี