มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2412333110

จำนวน : 176 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นพพร แหยมแสง

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อผู้เรียนได้เรียนและปฏิบัติกิจกรรมตามหนังสือเรียนแม็ค คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครบทั้ง 6เล่ม ผู้เรียนจะมีศักยภาพ ความสามารถทั้งในด้านเนื้อหา และมีทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถให้เหตุผล สามารถสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ

1. จำนวนนับ

������ 1.1 การหารลงตัว

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

������ 1.2 ตัวประกอบ

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

������ 1.3 จำนวนคู่และจำนวนคี่

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

������ 1.4 จำนวนเฉพาะ

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

������ 1.5 ตัวประกอบเฉพาะ

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5

������ 1.6 การแยกตัวประกอบ

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6

������ แบบฝึกหัด 1

2. ตัวหารร่วมมาก

������ 2.1 การหาร ห.ร.ม. โดยวิธีการหาตัวประกอบ

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 7

������ 2.2 การหาร ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบ

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 8

������ 2.3 การหา ห.ร.ม. โดยวิธีตั้งหาร

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 9

������ 2.4 การหา ห.ร.ม. โดยวิธียุคลิด

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 10

������ 2.5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.

������ แบบฝึกหัด 2

3. ตัวคูณร่วมน้อย

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 11

������ 3.1 การหาร ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบ

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 12

������ 3.2 การหา ค.ร.น. โดยวิธีตั้งหาร

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 13

������ 3.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น.

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 14

4. ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 15

������ แบบฝึกหัด 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนเต็ม

1. จำนวนเต็ม

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

������ 1.1 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

������ 1.2 จำนวนตรงข้าม

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

������ 1.3 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

������ 1.4 แบบรูปของจำนวน

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 7

������ แบบฝึกหัด 1 (1)

������ 1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจำนวนสองจำนวน

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 8

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 9

������ แบบฝึกหัด 1 (2)

2. การบวกจำนวนเต็ม

������ 2.1 การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 10

������ 2.2 การบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 11

������ 2.3 การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 12

������ 2.4 สรุปหลักเกณฑ์การบวกจำนวนเต็ม

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 13

������ แบบฝึกหัด 2

������ 2.5 สมบัติการบวกของจำนวนเต็ม

������ แบบฝึกหัด 3

3. การลบจำนวนเต็ม

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 14

������ แบบฝึกหัด 4

4. การคูณจำนวนเต็ม

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 15

������ 4.1 จำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มบวก

������ 4.2 จำนวนเต็มบวกคูรกับจำนวนเต็มลบ

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 16

������ 4.3 จำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มบวก

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 17

������ 4.4 จำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบ

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 18

������ 4.5 สรุปหลักเกณฑ์การคูณจำนวนเต็ม

������ 4.6 สมบัติการคูณของจำนวนเต็ม

������ แบบฝึกหัด 5

5. การหารจำนวนเต็ม

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 19

������ แบบฝึกหัด 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง

ความหมายของเลขยกกำลัง

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

������ แบบฝึกหัด 1

2. สมบัติของเลขยกกำลัง

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 7

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 8

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 9

������ แบบฝึกหัด 2

3. จำนวนที่สามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น 10

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 10

������ แบบฝึกหัด 3

4. สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

������ 4.1 การเขียนจำนวนที่มีค่ามากในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 11

������ 4.2 การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 12

������ แบบฝึกหัด 4

5. การประยุกต์ใช้สมบัติการแจกแจงกับเลขยกกำลัง

������ แบบฝึกหัด 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต

1. บทนำ

������ 1.1 คำอนิยาม

������ 1.2 คำที่ต้องให้นิยาม

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

������ 1.3 มุมชนิดต่างๆ

������ แบบฝึกหัด 1

2. การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5

������ แบบฝึกหัด 2

3. มุมและเส้นตรง

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 7

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 8

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 9

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 10

������ แบบฝึกหัด 3

4. มุมตรง มุมฉาก และมุมที่มีขนาด 60 องศา

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 11

������ แบบฝึกหัด 4

5. การสร้างเส้นตั้งฉาก

������ กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 12

������ แบบฝึกหัด 5

บรรณานุกรม

ดัชนี