มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.1 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.1 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.1 (ใบประกัน หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2414313120

จำนวน : 228 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐาน ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้เรียบเรียง โดยมุ่งให้หนังสือศิลปะนี้ทันยุคทันสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม

������ - ศิลปะสาขาทัศนศิลป์

������ - ทัศนธาตุ (จุดและเส้น)

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

������ - ประวัติศาสตร์ศิลปะ

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ศิลปะ

������ - การถ่ายทอดศิลปะการวาดภาพ

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - การวาดรูปแรเงาและระบายสี

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - การวาดภาพทัศนียภาพ

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - การถ่ายทอดศิลปะการปั้นรูป

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - การปั้นรูปจากแบบหรือของจริง

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - ศิลปะการแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - ศิลปะการพิมพ์ภาพ

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - ศิลปะประดิษฐ์

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียภาพทางศิลปะ

������ - คุณค่าความงามในงานทัศนศิลป์

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นฐานงานดนตรี

������ - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานดนตรี

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสื่อถ่ายทอดสร้างสรรค์ดนตรีไทยและสากล

������ - การร้องเพลงประสานเสียง

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - จังหวะดนตรีประกอบเพลง

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - การอ่านโน๊ตเบื้องต้น

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - การขับร้องเพลงเบื้องต้น

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สุนทรียภาพทางดนตรี

������ - คุณค่าการฟังดนตรีและการอนุรักษ์เครื่องดนตรี

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พื้นฐานงานนาฏศิลป์และการแสดงละครสร้างสรรค์

������ - ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - การแสดงละครสร้างสรรค์

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การสื่อถ่ายทอดประยุกต์ใช้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์

������ - การเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - การขับร้องประกอบการรำพื้นฐาน

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

������ - การฟ้อนรำพื้นเมืองประกอบเพลง

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ การขับร้องและดนตรีไทย

������ - ประโยชน์และคุณค่าของนาฏศิลป์ การขับร้องและดนตรีไทย

������ - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ดัชนี