ประถมศึกษา 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2312311120

จำนวน : 136 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 เล่ม คือ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 และแบบฝึกหัดภาคเรียนที่ 2 ได้จัดทำตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ตรงตามตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเีีรียนรู้แกนกลาง กิจกรรมการเรียนการสอนในหนังสือเล่มนี้ ได้บูรณาการสาระต่างๆ เข้าด้วยกันไว้ในหน่วยการเรียนรู้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะตามสาระและทดสอบเพื่อวัดผลประเมินผลตนเองตามจุดประสงค์การเรียนรู้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

1.1 การบอกจำนวน การอ่าน และการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก

ตัวเลขไทยแสดงจำนวน

������ - จำนวนหนึ่งและตัวเลขแสดงจำนวนหนึ่ง

������ - จำนวนสองและตัวเลขแสดงจำนวนสอง

������ - จำนวนสามและตัวเลขแสดงจำนวนสาม

������ - จำนวนสี่และตัวเลขแสดงจำนวนสี่

������ - จำนวนห้าและตัวเลขแสดงจำนวนห้า

������ - จำนวนศูนย์และตัวเลขแสดงจำนวนศูนย์

1.2 การเปรียบเทียบจำนวน

������ - การเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันและไม่เท่ากัน

������ - การเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่าและน้อยกว่า

1.3 การเรียงลำดับจำนวน

������ - การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก

������ - การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนนับ 6 ถึง 10

2.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก

ตัวเลขไทยแสดงจำนวน

������ - จำนวนหกและตัวเลขแสดงจำนวนหก

������ - จำนวนเจ็ดและตัวเลขแสดงจำนวนเจ็ด

������ - จำนวนแปดและตัวเลขแสดงจำนวนแปด

������ - จำนวนเก้าและตัวเลขแสดงจำนวนเก้า

������ - จำนวนสิบและตัวเลขแสดงจำนวนสิบ

2.2 การเปรียบเทียบจำนวน

������ - การเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันและไม่เท่ากัน

������ - การเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่าและน้อยกว่า

2.3 การเรียงลำดับจำนวน

������ - การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก

������ - การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

3.1 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

3.2 โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

������ - การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

������ - โจทย์ปัญหาการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จำนวนนับ 11 ถึง 20

5.1 การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก

ตัวเลขไทยแสดงจำนวน

5.2 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

5.3 การเปรียบเทียบจำนวน

5.4 การเรียงลำดับจำนวน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

6.1 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20

������ - การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20

������ - การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20

6.2 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20

6.3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20

6.4 โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20

������ - การสร้างโจทย์ปัญหาจากรูป

6.5 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย