มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2503104120

จำนวน : 120 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่มที่ 1 ประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4-6 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้นอย่างครบถ้วน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์

������ - เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

������ - การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

������ - ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย

������ - สถาบันพระมหากษัติริย์ในการพัฒนาชาติไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

������ - การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

������ - วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ

������ - การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย

������ - การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

������ - บุคคลที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่มีผลต่อสังคมไทยปัจจุบัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย

������ - บุคคลผู้มีบทบาทในประวัติศาสตร์ไทย

บรรณานุกรม