ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2342310120

จำนวน : 248 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 104 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ตรงตามตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กิจกรรมการเรียนการสอนในหนังสือเล่มนี้ได้บูรณาการสาระต่างๆเข้าด้วยกันไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี วัตถุประสงค์เพื่อใ้ห้ผู้เรียนฝึกทักษะตามสาระและทดสอบเพื่อวัดผลประเมินผลตนเองตามจุดประสงค์การเรียนรู้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

1.1 ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000

���������� - แบบฝึกหัดที่ 1.1

1.2 การอ่านและการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

���������� - แบบฝึกหัดที่ 1.2

1.3 การเขียนจำนวนในรูปกระจาย

���������� - แบบฝึกหัดที่ 1.3

1.4 ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

���������� - แบบฝึกหัดที่ 1.4

1.5 การเปรียบเทียบจำนวน

���������� - แบบฝึกหัดที่ 1.5

1.6 การเรียงลำดับจำนวน

���������� - แบบฝึกหัดที่ 1.6

1.7 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน

������ - 1.7.1 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆกัน

������ - 1.7.2 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนที่ลดลงครั้งละเท่าๆกัน

������ - แบบฝึกหัดที่ 1.7

หน่วยย่อยที่ 2 การบวกและการลบ

2.1 ทบทวนการบวก

������ - แบบฝึกหัดที่ 2.1

2.2 การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน

������ - แบบฝึกหัดที่ 2.2

2.3 การบวกจำนวนสามจำนวน

������ - แบบฝึกหัดที่ 2.3

2.4 ทบทวนการลบ

������ - แบบฝึกหัดที่ 2.4

2.5 การลบจำนวนที่มีหลายหลัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 2.5

2.6 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

������ - 2.6.1 โจทย์ปัญหาการบวก

������ - 2.6.2 โจทย์ปัญหาการลบ

������ - แบบฝึกหัดที่ 2.6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต

3.1 ส่วนของระนาบ

������ - แบบฝึกหัดที่ 3.1

3.2 จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี

������ - แบบฝึกหัดที่ 3.2

3.3 มุม

������ - แบบฝึกหัดที่ 3.3

3.4 การเปรียบเทียบขนาดของมุม

������ - แบบฝึกหัดที่ 3.4

3.5 มุมฉาก

������ - แบบฝึกหัดที่ 3.5

3.6 มุมแหลมและมุมป้าน

������ - แบบฝึกหัดที่ 3.6

3.7 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

������ - แบบฝึกหัดที่ 3.7

3.8 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

������ - แบบฝึกหัดที่ 3.8

3.9 เส้นขนาน

������ - แบบฝึกหัดที่ 3.9

3.10 ส่วนประกอบของรูปวงกลม

������ - แบบฝึกหัดที่ 3.10

3.11 รูปที่มีแกนสมมาตร

������ - แบบฝึกหัดที่ 3.11

3.12 การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต

������ - แบบฝึกหัดที่ 3.12

3.13 แบบรูปและความสัมพันธ์

������ - แบบฝึกหัดที่ 3.13

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ

4.1 ทบทวนการคูณ

������ - 4.1.1 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสี่หลัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 4.1.1

������ - 4.1.2 การคูณจำนวนที่มีสองหลัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 4.1.2

4.2 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 4.2

4.3 การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก

������ - 4.3.1 การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนที่มีสามหลัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 4.3.1

������ - 4.3.2 การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับ 100

������ - แบบฝึกหัดที่ 4.3.2

������ - 4.3.3 การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับ 200, 300, ...,900

������ - แบบฝึกหัดที่ 4.3.3

������ - 4.3.4 การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 4.3.4

4.4 การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มากกว่าสามหลัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 4.4

4.5 การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 4.5

4.6 การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 4.6

4.7 โจทย์ปัญหาการคูณ

������ - 4.7.1 การวิเคราะห์โจทย์และการหาคำตอบ

������ - 4.7.2 การแสดงวิธีทำ

������ - แบบฝึกหัดที่ 4.7

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การหาร

5.1 ทบทวนการหาร

������ - แบบฝึกหัดที่ 5.1

5.2 การหารสั้น

������ - แบบฝึกหัดที่ 5.2

5.3 การหารที่ตัวหารมีสองหลัก

������ - 5.3.1 การหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ 10 และผลหารเป็นจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

������ - 5.3.2 การหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ 10 และผลหารเป็นจำนวนที่มีสองหลัก

������ - 5.3.3 การหารที่ตัวหารเป็นจำนวนที่มีสองหลัก และผลหารเป็นจำนวนที่ไม่เกินสองหลัก

������ - 5.3.4 การหารที่ตัวหารเป็นจำนวนที่มีสองหลัก และผลหารเป็นจำนวนที่ไม่เกินสามหลัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 5.3

5.4 การหารที่ตัวหารมีสามหลัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 5.4

5.5 โจทย์ปัญหาการหาร

������ - 5.5.1 การวิเคราะห์โจทย์และการหาคำตอบ

������ - 5.5.2 การแสดงวิธีทำ

������ - แบบฝึกหัดที่ 5.5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวก ลบ คูณ หารระคน

6.1 การบวก ลบ คูณ หารระคน

������ - แบบฝึกหัดที่ 6.1

6.2 โจทย์ปัญหา

������ - 6.2.1 การวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบ

������ - 6.2.2 การแสดงวิธีทำ

������ - แบบฝึกหัดที่ 6.2

6.3 การเฉลี่ย

������ - แบบฝึกหัดที่ 6.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การนำเสนอข้อมูล

7.1 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

������ - แบบฝึกหัดที่ 7.1

7.2 การอ่านแผนภูมิแท่ง

������ - แบบฝึกหัดที่ 7.2

7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล

������ - แบบฝึกหัดที่ 7.3

7.4 การเขียนแผนภูมิรูปภาพ

������ - 7.4.1 การเขียนแผนภูมิรูปภาพ

������ - 7.4.2 การเขียนแผนภูมิแท่ง

������ - แบบฝึกหัด 7.4

7.5 การอ่านตาราง

������ - แบบฝึกหัด 7.5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การวัด

8.1 การวัดความยาว

������ - 8.1.1 ทบทวนการวัดความยาว

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.1.1

������ - 8.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.1.2

������ - 8.1.3 การคาดคะเนความยาว

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.1.3

������ - 8.1.4 โจทย์ปัญหา

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.1.4

������ - 8.1.5 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.1.5

8.2 การชั่ง

������ - 8.2.1 ทบทวนการชั่ง

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.2.1

������ - 8.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.2.2

������ - 8.2.3 การคาดคะเนน้ำหนัก

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.2.3

������ - 8.2.4 โจทย์ปัญหา

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.2.4

������ - 8.2.5 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.2.5

8.3 การตวง

������ - 8.3.1 ทบทวนการตวง

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.3.1

������ - 8.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.3.2

������ - 8.3.3 การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.3.3

������ - 8.3.4 โจทย์ปัญหา

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.3.4

������ - 8.3.5 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

������ - แบบฝึกหัดที่ 8.3.5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พื้นที่

9.1 พื้นที่

������ - แบบฝึกหัดที่ 9.1

9.2 การหาพื้นที่

������ - แบบฝึกหัดที่ 9.2

9.3 การหาพื้นที่โดยประมาณ

������ - แบบฝึกหัดที่ 9.3

9.4 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

������ - แบบฝึกหัดที่ 9.4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เงิน

10.1 ทบทวนเรื่องเงิน

������ - 10.1.1 การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

������ - แบบฝึกหัดที่ 10.1.1

������ - 10.1.2 การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

������ - แบบฝึกหัดที่ 10.1.2

������ - 10.1.3 การแลกเงิน

������ - แบบฝึกหัดที่ 10.1.3

10.2 โจทย์ปัญหา

������ - แบบฝึกหัดที่ 10.2

10.3 การบันทึกรายรับรายจ่าย

������ - แบบฝึกหัดที่ 10.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เศษส่วน

11.1 การแบ่งรูปเป็น 2 ส่วนเท่ากัน

������ - แบบฝึกหัดที่ 11.1

11.2 การแบ่งรูปเป็น 3 ส่วนเท่ากัน

������ - แบบฝึกหัดที่ 11.2

11.3 การแบ่งรูปเป็น 4 ส่วนเท่ากัน

������ - แบบฝึกหัดที่ 11.3

11.4 เศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับ 1

������ - 11.4.1 ความหมายของ 1/2

������ - แบบฝึกหัดที่ 11.4.1

������ - 11.4.2 ความหมายของ 1/3

������ - แบบฝึกหัดที่ 11.4.2

������ - 11.4.3 ความหมายของ 1/4

������ - แบบฝึกหัดที่ 11.4.3

������ - 11.4.4 ความหมายของเศษส่วนเมื่อตัวส่วนมากกว่า 4

11.5 เศษส่วนที่ตัวเศษมากกว่า 1 แต่น้อยกว่าตัวส่วน

������ - แบบฝึกหัดที่ 11.5

11.6 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

������ - แบบฝึกหัดที่ 11.6

11.7 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

������ - แบบฝึกหัดที่ 11.7

11.8 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

������ - แบบฝึกหัดที่ 11.8

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เวลา

12.1 การบอกเวลา

������ - 12.1.1 การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที

������ - แบบฝึกหัดที่ 12.1.1

������ - 12.1.2 การแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา

������ - แบบฝึกหัดที่ 12.1.2

������ - 12.1.3 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด

������ - แบบฝึกหัดที่ 12.1.3

������ - 12.1.4 การบอกช่วงเวลา

������ - แบบฝึกหัดที่ 12.1.4

12.2 การอ่านและการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม

������ - แบบฝึกหัดที่ 12.2

12.3 การอ่านตารางเวลา

������ - แบบฝึกหัดที่ 12.3

12.4 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา

������ - แบบฝึกหัดที่ 12.4

12.5 โจทย์ปัญหา

������ - แบบฝึกหัดที่ 12.5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ทศนิยม

13.1 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

������ - 13.1.1 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง

������ - แบบฝึกหัดที่ 13.1.1

������ - 13.1.2 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่เท่ากับหนึ่ง

������ - 13.1.3 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มากกว่าหนึ่ง

������ - แบบฝึกหัดที่ 13.1.2

13.2 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

������ - แบบฝึกหัดที่ 13.2

บรรณานุกรม

ดัชนี